Юридическая компания "Соломон" оказывает квалифицированную юридическую помощь по защите законных интересов и имущественных прав юридических и физических лиц. Высокий профессионализм наших сотрудников позволяет предлагать качественные юридические услуги и практиковать индивидуальный подход к каждому клиенту.

Образцы документов

 

Агентський договір

Агентський договір

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Довіритель») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Комерційний агент») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Агентський договір (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комерційний агент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, за агентську винагороду зобов’язується надавати послуги Довірителю із сприяння у вчиненні від імені та за рахунок Довірителя таких правочинів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменуються «послуги»), а саме: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2. Послуги надаються Комерційним агентом у такій сфері_ _ _ _ _ в наступному порядку _ _ _ _ _ _ та у якості _ _ _ _ _ _ _ _.

1.3. Агент одержує право здійснювати вищевказані дії на території

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(надалі іменується «Територія»).

 

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМЕРЦІЙНОГО АГЕНТА

2.1. Комерційний агент зобов’язаний:

- вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Довірителя шляхом _ _ _ _ _ _ _ ;

- формувати інформаційний банк даних щодо потенційних та наявних контрагентів Довірителя в порядку та на умовах, визначних у додатку N _ _ _ до цього Договору;

- інформувати Довірителя про необхідність проведення переговорів з _ _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

- сприяти організації зустрічей і переговорів між представниками Довірителя й контрагентів щодо _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _.

2.2. Комерційний агент зобов’язується надавати Довірителю звіти про надання послуг в наступні строки: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _.

2.3. До звіту Комерційного агента додаються необхідні докази витрат, здійснених ним за рахунок Довірителя у вигляді _ _ _ _ _ _ _.

2.4. Комерційний агент має право вимагати від Довірителя своєчасної сплати агентської винагороди.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

3.1. Довіритель зобов’язаний:

- належно й реально виконувати умови цього Договору;

- своєчасно сплачувати Комерційному агенту агентську винагороду;

- не укладати аналогічних цьому Договору договорів з третіми особами;

- видати Комерційному агенту довіреність, що передбачає такі представницькі повноваження Комерційного агента, що є повністю достатніми для виконання ним цього Договору.

3.2. За виконання своїх обов’язків за цим Договором Довіритель зобов’язаний сплатити Комерційному агентові агентську винагороду в розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.3. Довіритель має право вимагати від Комерційного агента належного та реального виконання його обов’язків за цим Договором.

3.4. Довіритель має право в будь-який час припинити повноваження Комерційного агента, що тягне за собою припинення цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Довіритель за порушення обов’язків за цим Договором несе наступну відповідальність: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.3. Комерційний агент за порушення обов’язків за цим Договором несе наступну відповідальність: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.4. Комерційний агент несе відповідальність у повному обсязі за збитки Довірителя внаслідок порушення Комерційним агентом цього Договору.

4.5. Комерційний агент не гарантує Довірителю виконання контрагентами Довірителя, що були залучені за допомогою Комерційного агента, їх обов’язків за договорами, укладеними із Довірителем.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Цей Договір може бути розірваний на вимогу будь-якої Сторони, яка повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 10 днів до дати розірвання.

6.7. У разі припинення цього Договору внаслідок відкликання Довірителем повноважень Комерційного агента на підставі п. 3.4 цього Договору, цей Договір припиняється після остаточних взаєморозрахунків Сторін за фактично виконану частину договірних зобов’язань.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. На момент укладення цього Договору Комерційний агент є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМЕРЦІЙНИЙ АГЕНТ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПІДПИСИ

За КОМЕРЦІЙНОГО АГЕНТА

Керівник _ _ _ _ _ _/_ _ _ _/

М. П.ДОВІРИТЕЛЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СТОРІН

За ДОВІРИТЕЛЯ

Керівник _ _ _ _ _ /_ _ _ /

М. П.Зразок договору складений станом на 04.04.2006 р.

Акт про відгрузку товару

Акт про відгрузку товару

«_ _»_ _ _ _ _ _ 19_ г. *»_ _»_ _ _ _ _ _ 19_ г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

наименование и адрес отправителя *наименование и адрес отправителя

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

отправлено со станции _ _ _ _ _ *Принято _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

на станцию _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *отправленный _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

в адрес _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *по ж.-д. накладной N _ _ _ _ _ _

спирта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сорта *в ж.-д. цистерне N _ _ _ _ _ _ _

в количестве _ _ _ _ _ _ _ _ дал *спирт _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ сорта

весом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ кг *в количестве _ _ _ _ _ _ _ _ дал

цифрами и прописью *Знаки обеспечения, нанесенные

определенным по таблице _ _ _ _ *отправителем на цистерне,

Спирт погружен в ж.-д. *оказались _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

цистерну N _ _ _ _ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

отправленную по ж.-д. *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

накладной N _ _ _ _ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ top quality medications. dapoxetine price in uk. free delivery, where to buy dapoxetine. _ _ _ _ _

со штампом тгрузки _ _ _ _ _ _ _ *Исправность цистерны _ _ _ _ _ _

Цистерна опломбирована *Высота недолива _ _ _ _ _ _ _ см

«_ _»_ _ _ _ _ _ _ 19_ г. *температура спирта в цистерне

пломбами с ясным оттиском _ _ _ *_ _ _ _ _ град.С

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *Составлен коммерческий акт N _ _

на следующих местах _ _ _ _ _ _ *от «_ _»_ _ _ _ _ 19_ г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *Время начала слива спирта _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *Время окончания слива спирта _ _

Тип цистерны _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *Из прибывших цистерн отобраны

Высота колпака цистерны _ _ см. *_ _ _ пробы спирта по _ _ _ _ л

Высота недолива _ _ _ _ _ _ см. *опломбированы _ _ _ _ _ _ _ _ _

Температура спирта в цистерне _ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ град. С *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приложение *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сертификат N _ _ _ _ на качество *

отгруженного спирта *

Показатели по определению * Показатели по определению

количества спирта при отгрузке * количества спирта при отгрузке

Пропуском через мерник оказалось *Пропуском через мерник оказалось

спирта *спирта

по объему _ _ _ _ дал * по объему _ _ _ _ дал

Поправка на объемное расширение *Поправка на объемное расширение

мерников _ _ _ _ _ дал * мерников _ _ _ _ _ дал

Объем спирта с учетом поправки *Объем спирта с учетом поправки

_ _ _ _ _ дал * _ _ _ _ _ дал

Средняя температура в мерниках *Средняя температура в мерниках

_ _ _ градусов * _ _ _ градусов

В средней пробе спиртомер *В средней пробе спиртомер

погрузился на _ _ _ _ _ делений *погрузился на _ _ _ _ _ делений

Температура спирта в стакане *Температура спирта в стакане

_ _ _ градусов * _ _ _ градусов

Крепость по объему _ _ _ _ _ _ % *Крепость по объему _ _ _ _ _ _ %

Множитель объемного содержания *Множитель объемного содержания

безводного спирта _ _ _ _ _ _ _ *безводного спирта _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Всего безводного спирта (объем х *Всего безводного спирта (объем х

х множитель) _ _ _ _ _ дал *х множитель) _ _ _ _ _ дал

Должности и подписи лиц, *Должности и подписи лиц,

производивших налив спирта *производивших налив спирта

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Директор завода * Главный (старший) бухгалтер

 

 

******************************************************************

Наименование операций*Перелив *Дата *Коли- *Нормы пред. потерь

*(переме-*пере-*чество***********************

*щение) *лива *(дал) *литров или*для безвод-

* * * *процентов *ного спирта

******************************************************************

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6

******************************************************************

1. Слив спирта из * * * * *

мерников спирто- * * * * *

хранилища в _ _ _ * * * * *

2. Перевозка спирта * * * * *

в _ _ _ _ _ _ _ _ * км * * * *

3. Слив спирта из _ * дней * * * *

4. Хранение спирта * * * * *

в _ _ _ _ _ _ _ _ * дней * * * *

5. Слив спирта из _ * * * * *

в вагон-цистерну * * * * *

******************************************************************

Итого * *

******************************************************************

Заведующий спиртохранилищем Главный (старший) бухгалтер

 

Экспедитор (заполняется отправителем при отгрузке)

******************************************************************

Наименование операций*Перелив *Дата *Коли- *Нормы пред. потерь

*(переме-*пере-*чество***********************

*щение) *лива *(дал) *литров или*для безвод-

* * * *процентов *ного спирта

******************************************************************

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6

******************************************************************

1. В пути по ж.-д. * * * * *

2. Слив из ж.-д. цис-* * * * *

терны в мерник на * * * * *

ст. ж.-д. * дней * * * *

3. Слив в пристанци- * * * * *

онную цистерну из * * * * *

4. Слив из мерника в * * * * *

5. Перевозка в * км * * * *

6. Слив из * * * * *

в мерники заводс- * * * * *

кого спиртохрани- * * * * *

лища * * * * *

******************************************************************

Итого * *

******************************************************************

Заведующий спиртохранилищем Главный (старший) бухгалтер

 

Экспедитор

 

Разница между отгруженным и принятым количеством спирта составляет

_ _ _ _ дал безводного спирта

из них:

а) потери, в пределах норм, принятые получателем _ _ _ _ дал

б) отнесено за счет поставщика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дал

в) отнесено за счет ж.-д. по коммерческому акту _ _ _ _ _ дал

г) излишек спирта, оказавшийся при приемке _ _ _ _ _ _ _ дал

Оказавшееся при приемке количество _ _ _ _ _ _ _ _ дал безводного

прописью

спирта на хранение принял _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

цифрами и прописью подпись

Заключение лиц, производивших расследование и проверку причин

потерь сверх норм естественной убыли или излишки спирта _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Распоряжение директора предприятия-получателя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Подпись

Акт прийому-передачі майна довірителя

Акт прийому-передачі майна довірителя

Складений «_ _» _ _ _ _ _ 199_ р. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(місце складання Акта)

 

Ми, що підписалися нижче, Довірена особа Довірчого товарист-

ва_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в особі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, що діє на підставі

 

Статуту Довірчого товариства (надалі — Довірена особа) з однієї

сторони і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

(надалі — Довіритель) з іншої сторони уклали цей Акт про

нижченаведене:

Довіритель передає, а Довірена особа приймає в довірче уп-

равління перераховане нижче Майно *:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування,кількість,вартість та інші реквізити Майна)

 

Загальна вартість Майна на момент передачі складає

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

 

Передача означеного Майна виконується згідно умовам Договору

серія _ _ N_ _ _ про довірче управління майном від

«_ _» _ _ _ _ _ _ 199_ р.

 

Майно передав Майно прийняв

Довіритель Довірена особа

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис) (підпис)

 

Акт приймання продукції за якістю

Акт приймання продукції за якістю

«_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

Місце складання Акта приймання продукції N _ _ _ _ _ _ _ _.

Комісія працівників _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується «отримувач») у складі: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові)

за участі представника постачальника (незацікавленої організації, громадськості) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посада, назва підприємства, ім’я, по батькові, прізвище)

склала цей Акт приймання продукції за якістю N _ _ відповідно до Договору поставки N _ _ _ _ _ _ _ _ від «_ _» _ _ _ _ _ _ _ _ р., укладеного між _ _ _ _ _ _ _ _ та _ _ _ _ _ _ _ _, про таке:

Час початку приймання продукції _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Час закінчення приймання _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Дата і номер посвідчення представника постачальника (незалежної організації, громадськості) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Комісія ознайомлена з Інструкцією Держарбітражу СРСР про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості N П-7.

Назва постачальника _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Назва та адреса відправника (виробника) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Дата і номер телефонограми або телеграми про виклик представника відправника (виробника) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Дата та номер рахунка-фактури _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Дата та номер транспортної накладної _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Станція і дата відправлення _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Станція (порт, пристань) призначення і дата прибуття продукції _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Час видачі вантажу органом транспорту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Час розкриття вагона, контейнера, автофургона та інших опломбованих транспортних засобів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Дата і номер комерційного акта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Час доставки вантажу на склад отримувача _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Умови збереження продукції на складі отримувача до складання акта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркірування та інші дані, на підставі яких визначається, у чиїй упаковці пред’явлено продукцію — відправника чи виробника _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції, зміст зовнішнього маркування тари, у чиїй тарі, упаковці пред’явлено для огляду продукцію (відправника чи виробника) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Дата розкриття тари та упаковки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Зауваження з маркування, тари, упаковки, а також кількість продукції, якої стосується кожен із виявлених недоліків _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Якщо проводилася вибіркова перевірка продукції (на якій підставі: ГОСТ, ДСТУ, технічні умови, інші обов’язкові правила, договір) — порядок відбору продукції _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Порядок відбору продукції для вибіркової перевірки із зазначенням підстав вибіркової перевірки (стандарту, ТУ, умов договору тощо) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

За чиїми пломбами (відправника чи органу транспорту) відвантажена і надійшла продукція, стан пломб, відбитки на них _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Транспортне або відправницьке маркування місць (за документом і фактично) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Наявність або відсутність пакувальних ярликів, пломб на окремих місцях _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Відмітка про видачу вантажу в порядку ст. _ _ Статуту залізниць _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(наявність, відсутність)

Кількість (вага), повне найменування і перелік продукції, пред’явленої до перевірки, а також фактично перевіреної.

NN п/пНайменування продукціїОдиниця виміруЦінаЗа документами постачальникаФактично надійшлокількістьсумаусьогоу тому числі брак чи бійкіль- кістьсумакіль- кістьсума12345678910123

Продукція, що не відповідає вимогам щодо сорту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Вказати продукцію, якість якої не відповідає якості, зазначеній у документі, що посвідчує її якість.

Детальний опис виявлених недоліків та їх характер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Підстави, за якими продукція переводиться у нижчий сорт, з посиланням на стандарт, технічні умови, інші обов’язкові правила _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Кількість некомплектної продукції, перелік частин, вузлів і деталей, яких не вистачає, та їх вартість _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Номери ГОСТів, ДСТУ, технічних умов, креслення, зразків (еталонів), за якими здійснювалася перевірка якості продукції _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Номер бракувальника підприємства-виробника продукції, якщо на продукції такий номер наявний _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Чи зроблено відбір зразків (проб) і куди їх направлено _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Інші дані, які, на думку комісії, необхідно зазначити в акті для підтвердження неналежної якості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Висновки комісії про характер виявлених дефектів в продукції та причини їх появи _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Члени комісії попереджені про відповідальність за підписання акта, що містить дані, які не відповідають дійсності.

Підписи членів комісії:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

Представник постачальника

(незацікавленої організації,

громадськості): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _/

(підпис)

Найменування

Отримувача продукції

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _ _ _ «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник підприємства-отримувача

«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «

«_ _» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ /

(підпис)

м. п.

Біржовий контракт на купівлю - продаж цінних паперів

Біржовий контракт на купівлю — продаж цінних паперів

м. _ _ _ _ _ _ _

Дата «_ _ «_ _ _ _ _ 199_ р.

Час _ _ _ _ : _ _ _ _ _

Брокерська контора N _ _ _ ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,                     (назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)

що іменується в подальшому Продавець, в особі Представника

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

який діє на підставі довіреності N _ _ _ від «_ _ _ «_ _ _ _ _ _ 199_ р., з однієї сторони,

і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(П. І. Б. — для фізичної особи, повна назва — для юридичної особи)

що іменується в подальшому Покупець,

заповнюється у разі необхідності

представлений уповноваженою особою_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

який (яка) діє на підставі довіреності N _ _ _ _ від «_ _ «_ _ _ _ _ _ _ 199_ _ р.,

з другої сторони, у відповідності з Положенням про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації, що належать державі, уклали цей Контракт про таке:

1. Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає:

акції прості іменні _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва ВАТ)

у кількості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, за ціною _ _ _ _ _ _

(загальна кількість придбаних акцій)

N позиції біржового бюлетеня

Ціна

за одиницю,

грн.

Кількість акцій,

штук

Загальна вартість придбаних акцій,

грн.

 

 

 

 

Всього:

-

2. Сума Контракту становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(сума цифрами та словами)

3. Зобов’язання за Контрактом виконуються протягом п’яти робочих днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується).

4. Право власності на придбаний пакет акцій виникає з моменту повної оплати біржового Контракту.

5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями щодо доставки цінних паперів та їх оплати.

Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додатковими зобов’язаннями.

Гарантії Покупця: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в

МФО _ _ _ _ _ , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _ _ _ _ _ _ _ у термін, обумовлений в п. 3 даного Контракту:

суму укладеної угоди, що становить: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(сума цифрами та словами)

за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску в сумі: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , а також:

(сума цифрами та словами)

а) біржовий збір у розмірі 1 відсотка від суми укладеної угоди, що становить:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

(сума цифрами та словами)

б) податок на додану вартість в розмірі 20 відсотків від суми біржового збору, що становить:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(сума цифрами та словами)

Всього до сплати:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(сума цифрами та словами)

7. Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем терміну оплати придбаних акцій згідно з пунктом 3 цього Контракту, Контракт розривається за ініціативою Продавця, про що він має повідомити Покупця не пізніше ніж через 5 днів після прийняття відповідного рішення. У цьому разі Покупець у порядку, визначеному пунктом 6.7 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, сплачує на рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 відсотків від суми укладеної угоди та повну суму біржового збору з урахуванням сплаченого гарантійного внеску.

8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій потрібна згода Антимонопольного комітету України, то у випадках та у терміни, передбачені законодавством, він (Клієнт) зобов’язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, а якщо законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій — надати повідомлення до Антимонопольного комітету України.

9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання та реєстрації на біржі.

10. Реквізити сторін:

 

Продавець _ _ _ _ _ _ _ _ _

Покупець _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказується назва, адреса, телефон, телефакс, розрахунковий рахунок, банк, МФО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)

11. Підписи сторін:

Продавець _ _ _ _ _ _ _ _ _

Покупець _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

М. П.                     (підпис)

М. П.                      (підпис)

Керівник реєстраційного бюро біржі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Генеральна довіреність

Генеральна довіреність

Довіреність

Місто _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі четвертого року.

Я, гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (паспорт серії _ N _ _ _ _, виданий _ _ _ _ _ _ РВ ЛМУ УМВС України у _ _ _ _ _ області _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19_ року), проживаю в місті _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _ _ _ _, кв. _ _ _ _ _ _, доручаю гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , який проживає в місті _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ _, кв. _ _ _ , вчиняти від мого імені дії щодо належного мені на підставі Свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії ІНС N _ _ _, виданого ОРЕВ ДАІ УМВСУ у _ _ _ _ _ області _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19_ року, автомобіля марки _ _ _ _, 19_ року випуску, колір _ _ _ _, двигун N _ _ _ , кузов N _ _ _ _ _, реєстраційний N _ _ _ , який перебуває на обліку в ОРЕВ ДАІ УМВС України у _ _ _ _ _ _ _ _ _ області з _ _ _ _ _ 19_ року.

Для цього надаю йому право:

• представляти мої інтереси в органах нотаріату, комісійних магазинах, органах Державтоінспекції, органах страхування, комісіях або в будь-яких інших підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування і форм власності з усіх без винятку питань, пов’язаних з експлуатацією, наданням в користування та відчуженням автомобіля, його переобладнанням (зміна типу і моделі автомобіля, кольору, заміна у встановленому порядку двигуна, кузова, інших деталей), ремонтом, проходженням державного технічного огляду;

• визначати на власний розсуд місце стоянки автомобіля;

• при необхідності зняти автомобіль з обліку, одержати транзитні номери;

• подавати та одержувати необхідні довідки та документи, включаючи заяви, дублікат реєстраційного документа у разі його втрати;

• укладати від мого імені договори щодо розпорядження та користування автомобілем, визначаючи на власний розсуд ціну та інші їх умови, одержувати належні мені за цими договорами грошові суми, укладати договори обов’язкового страхування цивільної відповідальності, укладати, якщо в тому буде необхідність, від мого імені договори про відшкодування завданої шкоди, одержувати за такими правочинами грошові суми у розмірах згідно із калькуляціями, актами, експертними висновками тощо;

• вчиняти також всі інші юридично значимі дії, пов’язані з цією довіреністю.

Довіреність видана з правом передоручення строком на три роки і дійсна до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі сьомого року.

Зміст ст. ст. 237, 240, 248, 249, частин 2, 3 ст. 250 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», пунктів 20 та 55 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388, якими передбачається необхідність переоформлення довіреності у разі одержання дубліката реєстраційного документа та порядок заміни реєстраційного документа, виданого на ім’я довірителя, на свідоцтво про реєстрацію ТЗ на ім’я повіреного у разі його виїзду за кордон, мені нотаріусом роз’яснено.

Підпис: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Місто _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі четвертого року.

Ця довіреність посвідчена мною, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N _ _ _ _ _ _ _ _

Стягнуто плату _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приватний нотаріус _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Депозитарний договір

Депозитарний договір

(зразок)

м. _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

(дата)

Національний банк України (далі — Депозитарій), код МДО _ _ _ в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, який

(посада) (прізвище, ім’я, по батькові)

діє на підставі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва документа)

від _ _ _ _ _ _  200_ р. N _ _ _,

з однієї сторони, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , код МДО

(повне найменування юридичної особи)

_ _ _ _ _ _ _ _ (далі — Зберігач), що здійснює діяльність на підставі дозволу на здійснення депозитарної діяльності від _ _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _ _ , виданого Національним банком України, та ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — депозитарної діяльності зберігача цінних паперів N _ _ _ _ , виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від _ _ _ _ _ _ 200_ р.,

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі

_ _ _ _ _ _ _ _

(назва документа)

від _ _ _ _ _ _  200_ р. N _ _,

з другої сторони (далі — Сторони), уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Зберігач доручає, а Депозитарій зобов’язується надавати Зберігачу послуги щодо:

відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому ДЦП, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за угодами щодо ДЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ДЦП на зазначених нижче умовах відповідно до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від _ _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _ (далі — Положення), інших нормативно-правових актів Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного депозитарію України та законодавства України;

обслуговування запитів Зберігача, наданих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів.

2. Обов’язки та права Сторін

2.1. Депозитарій зобов’язаний:

відкрити Зберігачу рахунок у цінних паперах;

вести рахунок у цінних паперах Зберігача;

зберігати ДЦП, що обліковуються на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати операції на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за угодами щодо ДЦП;

обслуговувати операції емітента щодо випущених ним ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача;

обслуговувати розрахунки між Зберігачем і Державним казначейством України за результатами розміщення ДЦП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП, здійснюючи взаємозалік грошових зобов’язань Зберігача та Державного казначейства України, якщо строки їх виконань збігаються;

здійснювати контроль за відповідністю кількості ДЦП, що належать Зберігачу та/або його депонентам банкам/нерезидентам, кількості, що визначається зберігачами в розпорядженнях на переказ ДЦП;

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень від Зберігача;

використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку України для обслуговування розрахунків Зберігача за угодами щодо ДЦП, що виконуються за принципом «поставка проти оплати»;

здійснювати облік ДЦП Зберігача на його рахунку в цінних паперах окремо від ДЦП, що належать депонентам Зберігача;

на письмовий запит Зберігача протягом трьох робочих днів після його отримання надавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача за формами, що визначені Положенням. Ці документи засвідчуються підписом керівництва та відбитком печатки Національного банку України;

на запит Зберігача, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів;

не виконувати розпорядження Зберігача в разі порушення встановлених вимог щодо подання, заповнення та захисту електронних документів або якщо їх виконання суперечить законодавству України;

не надавати інформацію про ДЦП, що обліковуються в Депозитарії на рахунку Зберігача, без відповідних його розпоряджень, крім випадків, передбачених законодавством України;

подавати Зберігачу Положення та тарифи Депозитарію, що є чинними на час підписання цього договору і надалі подавати йому зміни до них у терміни не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку їх застосування.

2.2. Депозитарій має право:

обслуговувати операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах Зберігача, уключаючи розрахунки за угодами щодо ДЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію відомостей сквитованих розпоряджень організатора торгівлі за результатами укладених угод щодо ДЦП на торгах, які були ним проведені, або Національного банку України за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ДЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення «Кредитний тендер»;

надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, що потрібна Зберігачу для реалізації своїх прав та обов’язків;

удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення;

отримувати на безоплатній основі інформацію від Зберігача про стан його рахунку в цінних паперах;

надавати в письмовій формі розпорядження Зберігачу щодо усунення недоліків депозитарного обліку ДЦП;

установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію.

Депозитарій приймає рішення про блокування рахунку в цінних паперах Зберігача в разі:

призупинення діяльності Зберігача;

за поданням правоохоронних органів відповідно до законодавства;

анулювання Національним банком України або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку дозволу (ліцензії) на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

наявності фактів невиконання Зберігачем зобов’язань за ДЦП перед своїми депонентами;

систематичних порушень вимог законодавства України, у тому числі тих, що регламентують порядок депозитарної діяльності з цінними паперами, вимог захисту інформації, невиконання розпоряджень Депозитарію, а також ненадання інформації на його запит.

2.3. Зберігач зобов’язаний:

дотримуватися вимог Положення щодо взаємовідносин з Депозитарієм;

дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку України та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України та інших вимог, що визначені законодавством України;

оплачувати послуги Депозитарію згідно з розцінками, умовами та строками, що передбачені цим договором та тарифами Депозитарію;

користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку для здійснення грошових розрахунків за операціями з ДЦП;

дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку України;

забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

надавати Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством України, як обов’язкові для подання або потрібні йому для виконання функцій згідно з умовами цього договору;

подавати обліковий реєстр власників ДЦП — депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено запитом;

виконувати всі вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

сплачувати Депозитарію передбачені діючими тарифами кошти за проведений його фахівцями аналіз нестандартних ситуацій, що виникли з вини Зберігача.

2.4. Зберігач має право:

проводити операції з ДЦП на рахунку в цінних паперах згідно з законодавством України;

отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ДЦП та іншу інформацію, що потрібна Зберігачу для реалізації своїх прав та обов’язків;

отримувати на свій письмовий запит протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в цінних паперах Зберігача, довідку про операції з ДЦП Зберігача та депозитарний баланс Зберігача в паперовому вигляді за формами, що визначені Положенням. Ці документи в разі потреби засвідчуються підписом керівництва та відбитком печатки Національного банку України;

отримувати на свій запит наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію інформацію в електронному вигляді щодо ДЦП, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та щодо ДЦП, що обліковуються на рахунках інших зберігачів, заблокованих на користь Зберігача або його депонентів.

3. Порядок розрахунків

3.1. Згідно з тарифами за послуги, що надаються Депозитарієм, затвердженими Національним банком України і які є невід’ємною частиною цього договору, Зберігач перераховує належні кошти на користь Депозитарію.

3.2. Щомісяця до 26 числа поточного місяця Депозитарій подає Зберігачу електронною поштою розрахунок оплати згідно з діючими тарифами за отримані послуги від Депозитарію, а також розрахунок оплати пені в разі її наявності.

Зберігач має здійснити оплату зазначених послуг, а також пені в разі її наявності не пізніше 1 числа наступного місяця після отримання електронною поштою розрахунку цієї оплати. З метою підтвердження наданих Депозитарієм послуг Зберігачу, що перебуває за межами м. Києва, поштою надсилається акт, який засвідчується підписом керівництва Центральної розрахункової палати Національного банку України та відбитком печатки.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань, що передбачені Положенням, цим договором та законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за завдані збитки.

4.2. Сторона, що порушила зобов’язання за цим договором, має усунути ці порушення в найкоротший строк.

4.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин, тобто дії непереборної сили, що не залежить від волі Сторін (стихійні лиха, погодні умови, пожежі, страйки, втручання органів державної влади тощо), Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин і не несуть відповідальності за їх неналежне виконання.

4.4. Про настання форс-мажорних обставин обидві Сторони зобов’язуються інформувати одна одну негайно з часу, коли їм стало про це відомо.

4.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна зі Сторін не повинна відшкодовувати другій Стороні можливі збитки.

4.6. За затримку оплати наданих послуг Зберігач сплачує Депозитарію пеню в розмірі _ _ _ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше _ _ _ _ облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

4.7. У разі прострочення оплати наданих послуг Зберігач сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та 3 проценти річних з простроченої суми.

5. Строк дії договору

5.1. Договір укладено на невизначений строк і він набирає чинності з дня його підписання.

5.2. Зміни до договору вносяться в письмовій формі за згодою обох Сторін.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли згоди зі спірних питань, то вони підлягають вирішенню в порядку, що визначений законодавством України.

6.2. У разі виникнення спорів з питань надання/отримання або змісту інформації, що міститься в електронних документах, Сторони можуть звернутися до управління захисту інформації Департаменту інформатизації Національного банку України для отримання інформаційно-арбітражних послуг.

7. Інші положення

7.1. Цей договір укладено в двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один із них передається Депозитарію, а другий — Зберігачу.

7.2. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з виконанням цього договору, відповідальними представниками є:

від Депозитарію

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

(посада)                     (прізвище, ім’я, по батькові)                     (телефони)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

(посада)                     (прізвище, ім’я, по батькові)                     (телефони)

від Зберігача

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

(посада)                     (прізвище, ім’я, по батькові)                     (телефони)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(посада)                     (прізвище, ім’я, по батькові)                     (телефони)

8. Реквізити Сторін

Місцезнаходження та банківські реквізити Депозитарію:

03028, м. Київ, просп. Науки, 7, р/р 46290993301 в Центральній розрахунковій палаті Національного банку України, МФО 399023, код за ЄДРПОУ — 21684221.

Місцезнаходження та банківські реквізити Зберігача: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ номер аналітичного рахунку з отримання коштів за операціями з ДЦП;

_ _ _ _ код ЄДРПОУ;

_ _ _ _ ідентифікаційний код платника податків;

_ _ _ _ ISEP, ідентифікатор банку в СЕП;

_ _ _ _ HOST, ім’я вузла в системі електронної пошти Національного банку України, через який банк взаємодіятиме з Депозитарієм;

_ _ _ _ назва розробника системи автоматизації банку.

 

Депозитарій

Зберігач

М. П.

М. П.

 

Директор Департаменту

монетарної політики

 

Н. І. Гребеник

Начальник відділу

депозитарного обліку державних

цінних паперів Департаменту

монетарної політики

 

 

 

І. С. Афанасьєв

Загальна довіреність

Загальна довіреність

Довіреність

Місто _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року.

Я, гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (паспорт серії _ N _ _ _, виданий РВ УМВС України у області _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19_ року), проживаю в місті _ _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _ _ _, кв. _ _ _ _, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки, за попередньою домовленістю з представником за цією довіреністю уповноважую гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , який проживає в місті _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _ _ _, кв. _ _ _ _ :

• вчиняти від мого імені правочини щодо розпорядження всім моїм майном, з чого б воно не складалося і де б воно не знаходилося, зокрема договори купівлі-продажу, міни, застави, передавати майно в користування, приймати майно в дар та будь-які інші договори, на його розсуд, проводити розрахунки по укладених договорах;

• приймати спадщину чи відмовлятись від неї;

• одержувати належне мені майно, гроші (вклади), цінні папери (в тому числі дивіденди від них), а також документи від будь-яких осіб, установ, підприємств, організацій, в тому числі в усіх банках України, їх відділеннях та відділеннях зв’язку і телеграфу з будь-яких підстав, розпоряджатися (в тому числі відкривати нові рахунки на моє ім’я) рахунками (в національній та іноземній валюті) в усіх банках України, їх відділеннях;

• одержувати поштову, телеграфну та іншу кореспонденцію (грошову і посилочну);

• вести від мого імені справи в усіх державних установах, кооперативних і громадських організаціях, органах нотаріату, у відповідному обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, в органах архітектури, в житлово-експлуатаційних організаціях, у відповідному відділі паспортної і міграційної роботи та інших компетентних органах з питань реєстрації, у відповідному відділі реєстрації актів цивільного стану при отриманні належних мені документів, в Міністерстві юстиції України та в Міністерстві закордонних справ України з питань, пов’язаних з легалізацією документів для подальшого їх використання за кордоном, а також вести мої справи в усіх судових установах, з усіма правами, які надані позивачу, відповідачу, третій особі і потерпілому, з правом повної чи часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконавчих документів до відповідних органів для виконання, одержання присудженого майна або грошей;

• вирішувати від мого імені всі питання щодо одержання рішень, дозволів, довідок, проектної та іншої документації, інших документів, узгоджувати всі питання, що виникають в процесі виконання повноважень.

Для цього надаю моєму представнику право подавати та одержувати будь-які документи, підписувати від мого імені усі необхідні документи, сплачувати належні з мене платежі, включаючи державне мито (плату), а також вчиняти всі інші юридично значимі дії, пов’язані з цією довіреністю.

Зміст ст. ст. 237, 247, 248, 249, 250 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз’яснено.

Довіреність видана строком на три роки і дійсна до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року.

Підпис: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Місто _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року.

Ця довіреність посвідчена мною, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Стягнуто плату _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Приватний нотаріус _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Довіреність щодо продажу квартири

Довіреність

Місто _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі четвертого року.

Я, гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (паспорт серії

КА N _ _ _ _ _ , виданий _ _ _ _ _ _ _ _ РВ УМВС України у _ _ _ _ _ _

області _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.), проживаю в місті _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _,

буд. _ _ , кв. _ _, цією довіреністю уповноважую гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _, який проживає в місті _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

буд. _ _ , кв. _ _ , продати за ціною та на умовах на його розсуд належну мені на праві власності _ _ _ _ _ _ _ _ _ квартиру N _ _ ( _ _ _ ) в будинку N _ _ ( _ _ _ ) по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ в місті _ _ _ _.

Для чого надаю моєму повіреному право представляти мої інтереси у відповідних підприємствах, установах та організаціях, в тому числі у відповідному органі приватизації при приватизації вищевказаної квартири, подавати від мого імені заяви у відповідні установи та організації, одержувати всі необхідні для укладення договору купівлі-продажу довідки та інші документи, в тому числі свідоцтво про право власності на вищевказану квартиру у відповідній державній адміністрації, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно у Львівському обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, розписуватися за мене, представляти мої інтереси в органах нотаріату при підписанні договору купівлі-продажу, отримати належні мені гроші за продану квартиру, а також виконувати всі дії та формальності, пов’язані з цією довіреністю.

Зміст ст. ст. 237, 240, 248, 249 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз’яснено.

Довіреність видана строком на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ і дійсна до _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі четвертого року.

Підпис: _ _ _ _ _ _ _

Місто _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі четвертого року.

Ця довіреність посвідчена мною, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N _ _ _ _ _ _

Стягнуто плату _ _ _ _ _ _ _

Приватний нотаріус _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Договір оренди майна з правом викупу

Договір оренди майна з правом викупу

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Орендодавець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Орендар») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір оренди майна з правом викупу (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов’язується передати Орендареві у строкове платне користування майно, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується «майно»), з наступним переходом права власності на майно від Орендодавця до орендаря‚ а Орендар зобов’язується прийняти майно у строкове платне користування, а згодом і у власність, а також сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Характеристики майна:

1.2.1. Найменування майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2.2. Вартість майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2.3. Строк амортизації майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2.4. Стан майна на момент передання в оренду: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2.5. Недоліки майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ і про такий порядок відновлення майна: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Майно повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом _ _ _ _ _ з моменту набрання чинності цим Договором в _ _ _ _ _ , що оформлюється Сторонами актом передання-приймання в строк _ _ _ _ _ _ .

3.2. Сторони при переданні майна зобов’язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що має бути окремо зазначено в акті передання-приймання.

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди складає _ _ _ років з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом передання-приймання.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Орендар зобов’язується своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ грн. за _ _ _ _ _ _ _ з урахуванням її індексації, що здійснюється шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ числа кожного _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(місяця‚ кварталу‚ півріччя)

5.3. Орендар зобов’язаний протягом _ _ _ _ з моменту _ _ _ _ _ _ _ _ _ перерахувати Орендодавцю орендну плату шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ за _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(строк)

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов цього Договору.

6.2. Орендодавець зобов’язується здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт майна.

7. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов’язується:

- використовувати майно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна.

8. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА

8.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність Орендаря‚ за умови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ з моменту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

8.2. Перехід права власності на майно від Орендодавця до Орендаря оформлюється шляхом складання (підписання та скріплення печатками) Сторонами відповідного акта.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

9.5. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення прийняття майна — неустойка в розмірі _ _ _ _ _ .

- у випадку прострочення сплати орендних платежів — пеня в розмірі _ _ _ _ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання майна — неустойка в розмірі _ _ _ _ _ від _ _ _ _ _ _.

9.6. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення передання Орендареві майна — неустойка в розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у _ _ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПІДПИСИ

За ОРЕНДОДАВЦя

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ /

м. п.ОРЕНДАР

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СТОРІН

За ОРЕНДАРЯ

Керівник _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

м. п.

Договір побутового підряду

Договір побутового підряду

м. _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

Громадянин України _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується «Замовник»), з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Підрядник») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона»)

уклали цей Договір побутового підряду (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов’язується за завданням Замовника виготовити з власних матеріалів наступну продукцію: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується «продукція») згідно із погодженими Сторонами документами: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ескізами, кресленнями, проектами тощо) в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2. Приймання виготовленої продукції здійснюється Сторонами шляхом складання відповідного акта шляхом _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.3. Замовник підтверджує, що йому було надано Підрядником усю необхідну інформацію про виконувану за цим Договором роботу, її особливості та інші відомості, що стосуються цього Договору.

1.4. Роботи за цим Договором будуть безпосередньо виконуватися наступними працівниками Підрядника _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Замовника:

- прийняти продукцію в строк не пізніше _ _ днів після закінчення виготовлення продукції шляхом _ _ _ _ _ _ _ і здійснити розрахунок за неї.

2.2. Права Замовника:

- контролювати процес виготовлення продукції та її якість шляхом _ _ _ _ _ _ _ _, вимагати від Підрядника закінчення робіт в обумовлений цим Договором строк;

- у будь-який час до здавання йому продукції відмовитися від цього Договору, сплативши Підрядникові частину встановленої цим Договором ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від цього Договору.

2.3. Обов’язки Підрядника:

- виготовити продукцію в обумовлений цим Договором строк відповідно до умов цього Договору із дотриманням належної якості виготовленої продукції;

- здати Замовнику продукцію не пізніше встановленого цим Договором строку;

- при здаванні продукції Замовникові повідомити його про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного використання продукції, а також про можливі для Замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

2.4. Права Підрядника:

- у разі нез’явлення Замовника за одержанням продукції або іншого ухилення Замовника від її прийняття Підрядник має право, письмово попередивши про це Замовника шляхом _ _ _ _ _ _ _ _, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати продукцію за розумну ціну, що не може бути нижчою _ _ _ _ _ _ _, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних Підрядникові за цим Договором платежів, внести у депозит нотаріуса на ім’я Замовника у порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

3.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

3.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4. ЦІНА РОБОТИ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Ціна роботи за цим Договором включає в себе відшкодування витрат Підрядника, вартість наданого ним матеріалу та плату за виконану ним роботу і складає _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.2. Замовник сплачує Підряднику _ _ _ % від ціни роботи як аванс не пізніше _ _ _ _, а іншу частину від ціни роботи не пізніше _ _ календарних днів після приймання виготовленої продукції Замовником.

4.3. В ході виконання робіт Сторони можуть змінити умови оплати з урахуванням інтересів кожної із Сторін шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ .

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Підрядника.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПІДПИСИ

За ПІДРЯДНИКА

Керівник _ _ _ _ _ _/_ _ _ _/

м. п.

ЗАМОВНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

СТОРІН

ЗАМОВНИК

_ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _/

Договір дарування грошей

Договір дарування грошей

Місто _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року.

Ми: з однієї сторони — я, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (народився _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; паспорт _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, виданий _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; ідентифікаційний номер за ДРФО — _ _ _ _ _ _ _ _; одноразова віза _ _ _ _ _, дійсна з _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; реєстрація в аеропорту Бориспіль _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року), громадянин США, проживаю в _ _ _ _ _ _ _ _ _ за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ (надалі — ДАРУВАЛЬНИК),

а з другої сторони — я, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (народилася _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; паспорт _ _ _ _ _, видан. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у місті _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року; ідентифікаційний номер за ДРФО — _ _ _ _ _ _ _), проживаю у місті _ _ _ _ _ _ _ на _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _, кв. _ _ (надалі — ОБДАРОВУВАНА),

попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, -

уклали цей договір про таке:

1. Я, ДАРУВАЛЬНИК, розуміючи умову щодо безоплатності цієї угоди, без будь-якого примусу, насильства або якихось погроз подарував, а я, ОБДАРОВУВАНА, прийняла у дар ГРОШІ у сумі _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) гривень, що на день укладання цього правочину є еквівалентом суми _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) доларів США.

2. ГРОШІ, що даруються, я, ОБДАРОВУВАНА, маю намір витратити на придбання житла.

Мені, ДАРУВАЛЬНИКОВІ, відомо про такі наміри, проте об’єкт витрачання грошей не розглядається мною як умова дійсності цього договору.

3. Я, ДАРУВАЛЬНИК:

- стверджую, що:

• гроші, які є предметом цього договору, на момент його укладання нікому іншому не подаровано, як внесок до статутного капіталу не передано, не відчужено іншим способом, під податковою заставою, в спорі і під забороною (арештом) не перебувають, прав щодо відчужуваних грошей у третіх осіб, а також будь-яких інших обтяжень чи обмежень у можливості розпорядження ними немає;

• згода моєї дружини _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на укладання договору дарування викладена у заяві, яка передається нотаріусу при посвідченні цього договору, і знаходиться у його справах.

4. Ми, ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА, стверджуємо, що:

- у момент укладання цього договору ми усвідомлювали (і усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними;

- розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за договором;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами;

- договір укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

- договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);

- володіємо українською мовою, що дало нам можливість прочитати та правильно зрозуміти сутність цього договору;

- передача грошей на момент підписання нами договору вже здійснена. Гроші були передані _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року у місті _ _ _ _ _ _ _ .

5. Право власності у ОБДАРОВУВАНОЇ згідно з ч. 4 ст. 722 Цивільного кодексу України виникає з моменту фактичної передачі грошей, що даруються.

6. Питання, не врегульовані у цьому договорі, вирішуються відповідно до чинного цивільного законодавства.

7. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, сторони несуть відповідно до попередніх домовленостей.

8. За згодою сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом сторони можуть відмовитися від договору ДАРУВАННЯ. При відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору чи визнання його недійсним,

9. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись ст. ст. 215 — 236, 319, 717 — 728 Цивільного кодексу України, ст. ст. 57 — 74 Сімейного кодексу України) нам, ДАРУВАТЕЛЕВІ та ОБДАРОВУВАНІЙ, нотаріусом роз’яснено.

Цей договір складено в трьох примірниках, один із яких призначається для зберігання у приватного нотаріуса _ _ _ _ _ _ _ нотаріального округу (місто _ _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _), а два інших, викладених на бланках нотаріальних документів — для ДАРУВАЛЬНИКА (бланк ВВВ N _ _ _ _ _ _) та ОБДАРОВУВАНОЇ (бланк ВВВ N _ _ _ _ _ _).

ДАРУВАЛЬНИК: _ _ _ _ _ _

ОБДАРОВУВАНА: _ _ _ _ _ _

(посвідчувальний напис)

Договір дарування квартири з обов'язками на користь третьої особи

Договір дарування квартири з обов’язками на користь третьої особи

Договор дарения квартиры с обязательствами в пользу третьего лица

г. (с.) _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ _ 200_ г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Ф. И. О.)

(в дальнейшем именуется «Даритель»), проживающий в г. (с.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ области, по ул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с одной стороны,

и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Ф. И. О.)

(в дальнейшем именуется «Одаряемый»), проживающий в г. (с.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ области, по ул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с другой стороны,

и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Ф. И. О.)

(в дальнейшем именуется «Третье лицо»), проживающий в г. (с.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ области, по ул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ , с третьей стороны, руководствуясь положениями Гражданского кодекса Украины, заключили настоящий Договор дарения с обязательствами в пользу третьего лица (в дальнейшем именуется «Договор») о следующем.

1. Даритель дарит (передает) Одаряемому квартиру, расположенную по адресу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далее по тексту — Подарок), принадлежащую Дарителю на праве собственности на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , а Одаряемый обязуется принять Подарок и предоставить Третьему лицу право пожизненного проживания в квартире и берет на себя обязательство пожизненного содержания Третьего лица, проживающего в отчуждаемой квартире.

2. Отчуждаемая квартира состоит из _ _ _ _ _ _ комнат общей площадью _ _ _ _ кв. м, в том числе жилой — _ _ _ _ _ кв. м.

3. Указанный Подарок оценивается Сторонами в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) грн.

(прописью)

4. Отчуждаемый Дарителем Подарок никому не продан, не заложен, не является предметом спора в суде, не находится под арестом.

5. Право собственности на Подарок у Одаряемого возникает с момента его принятия. Принятие Одаряемым правоустанавливающих документов на Подарок также является основанием возникновения права собственности на Подарок у Одаряемого.

6. В случае смерти Дарителя, объявления его умершим, признания безвестно отсутствующим или недееспособным Третье лицо вправе требовать от Одаряемого выполнения обязанности, указанной в п. 1 настоящего Договора.

7. В случае нарушения Одаряемым обязанности в пользу Третьего лица Даритель вправе требовать расторжения настоящего Договора и возвращения Подарка (если возвращение Подарка невозможно — возмещения его стоимости).

8. Настоящий Договор является обязательным для исполнения Сторонами.

9. Расходы, связанные с оформлением настоящего Договора, оплачивает _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

10. Споры, возникающие в связи с данным Договором, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11. Настоящий Договор составлен на русском языке в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в материалах нотариальной конторы, остальные три — выдаются Сторонам.

Подписи Сторон:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Город (пгт, с.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

«_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ года, этот Договор заверен мной, государственным нотариусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ государственной нотариальной конторы.

Договор подписан Сторонами в моем присутствии. Личность Сторон, их дееспособность установлены, а также проверено право собственности Дарителя _ _ _ _ _ на отчуждаемые денежные средства.

Зарегистрировано в реестре N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Взыскана государственная пошлина _ _ _ _ _ _ грн., внесено _ _ medicine online buy baclofen withdrawal itching buy clomid, 100mg, tablets zn then business further cause weight naturally can , i implore you go, into airbnb. _ грн.

Государственный нотариус _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(подпись)

М. П.

Договір дарування квартири

Договір дарування квартири

м. _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

Громадянин України _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується «Дарувальник»), з однієї сторони, та громадянин України

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується «Обдаровуваний»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір дарування квартири (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Дарувальник передає квартиру, визначену в п. 2 цього Договору, безоплатно у власність Обдаровуваному.

2. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(адреса і номер квартири прописом)

квартира складається із _ _ кімнат загальною площею _ _ _ _ _ _ _ _ кв. м, у тому числі житловою площею — _ _ _ _ _ _ _ _ кв. м. (надалі іменується «квартира»). Інші характеристики квартири наводяться в технічному паспорті, який виданий _ _ _ _ _ _ _ _ _ і є додатком N 1 до цього Договору.

3. Дарувальник цим підтверджує, що квартира на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, яке зареєстроване у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ _ _ року , а також те, що квартира не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Вартість квартири, що передається за цим Договором, Сторони визначають у сумі _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість квартири за цим Договором становить _ _ _ _ _ _, що підтверджується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5. Цей Договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

6. Цей Договір вважається укладеним з моменту передання квартири Обдаровуваному.

7. Передання квартири Обдаровуваному відбувається в момент нотаріального посвідчення цього Договору і виражається у прийнятті Обдаровуваним ключів від квартири.

8. Право власності Обдаровуваного на квартиру виникає з моменту передання квартири.

9. Будь-які витрати, пов’язані з укладенням цього Договору, покладаються на Обдаровуваного.

10. Додаткові умови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

11. Цей Договір складений українською мовою, на _ _ сторінках у _ _ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ПІДПИСИ СТОРІН

ДАРУВАЛЬНИК

_ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ /ОБДАРОВУВАНИЙ

_ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ /

Договір застави основних засобів

Договір застави основних засобів

місто (село) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _  200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (далі — Заставодержателя), що

(назва підприємства-заставодержателя)

знаходиться _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, від імені якого діє

(адреса Заставодержателя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ на підставі доручення від «_ » _ _ _ _ 200_ р. N _ ,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

з однієї сторони, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва споживчого товариства, споживспілки)

(далі — Заставодавець), від імені якого діє

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ на підставі постанови

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу)

від «_ _» _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _ та доручення від «_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р. N_ , з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Вимоги, що задовольняються за рахунок заставленого майна та їх розмір

1.1. Цим Договором забезпечується виконання Заставодавцем зобов’язань перед Заставодержателем, що випливають з

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ договору

(назва)

від «_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _, за яким Заставодавець одержав від Заставодержателя

у сумі _ _ _ _ грн. (кредит тощо) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(літерами)

1.2. Термін виконання зобов’язання «_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

2. Предмет застави

2.1. Предметом застави за цим Договором є належне Заставодавцю на праві власності наступні основні засоби

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування об’єктів основних засобів і їх коротка характеристика)

2.2. Сторони оцінюють предмет застави в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

(літерами)

2.3. Заставодавець стверджує, що предмет застави нікому іншому не переданий, не відчужений іншим способом, не заставлений, під забороною (арештом) не перебуває, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесений, правами третіх осіб не обтяжений.

2.4. Ризик випадкової загибелі предмета застави несе Заставодавець як власник заставленого майна.

2.5. При наступленні страхового випадку Заставодержатель має переважне право задоволення своїх вимог з суми страхового відшкодування.

3. Права та обов’язки Заставодавця

3.1. Заставодавець має право:

володіти та користуватись предметом застави відповідно до його призначення; достроково виконати зобов’язання.

3.2. Заставодавець зобов’язаний:

до закінчення терміну дії цього Договору не знімати предмет застави з обліку, не відчужувати, не допускати наступних застав, не здавати в оренду чи передавати в безоплатне користування іншим особам;

вживати заходів для збереження предмета застави, включаючи проведення капітального та поточного ремонту;

застрахувати предмет застави за свій рахунок;

у разі загибелі предмета застави надати інше аналогічне за вартістю майно, чи виконати зобов’язання достроково у повному обсязі.

4. Права Заставодержателя

4.1. Заставодержатель має право:

перевіряти фактичну наявність, стан і умови зберігання предмета застави, вимагати вжиття заходів, необхідних для його збереження;

вимагати від будь-якої особи припинення посягання на предмет застави, яке загрожує втратою або пошкодженням його. Якщо предмет застави буде втрачено не з вини Заставодавця і він його не поновить або не замінить іншим майном, Заставодержатель вправі вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов’язання;

звернути стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання строку виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано;

звернути стягнення на заставлене майно достроково при припиненні (реорганізації, ліквідації) юридичної особи Заставодавця.

4.2. При частковому виконанні Заставодавцем забезпеченого заставою зобов’язання, застава зберігається в початковому обсязі.

5. Виникнення та припинення застави, термін дії Договору

5.1. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

5.2. Право застави за цим Договором припиняється:

з припиненням забезпеченого заставою зобов’язання;

у разі загибелі заставленого майна;

в інших випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

5.3. Цей Договір діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов’язань.

5.4. Дія цього Договору може бути припинена:

за угодою сторін, яка посвідчується нотаріально;

у разі дострокового виконання Заставодавцем зобов’язань, забезпечених заставою;

за рішенням суду.

6. Інші умови

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки за згодою сторін за умови посвідчення угоди про це в нотаріальному порядку.

6.2. Взаємовідносини сторін, що не передбачені цим Договором, регулюються законодавством України. Спори і розбіжності при виконанні цього Договору вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо спори і розбіжності неможливо вирішити шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судових органах.

6.3. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням цього Договору, сплачуються Заставодавцем.

Цей Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Заставодержателя:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва підприємства)

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _

Юридична адреса _ _ _ _ _ _

Поточний рахунок N _ _ _ _ _ _

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ банку

МФО _ _ _ , код ЗКПО _ _ _

Заставодавця:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва споживчого товариства,

споживспілки)

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _

Юридична адреса _ _ _ _ _ _

Поточний рахунок N _ _ _ _ _ _

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ банку

МФО _ _ _ , код ЗКПО _ _ _

Від Заставодержателя:

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

Від Заставодавця:

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

М. П.

М. П.

Керівник

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

Керівник

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

Головний бухгалтер

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

Головний бухгалтер

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

 

«_ _» can contrave replace prozac prozac mourir buy iv fluids without prescription prozac price walmart prozac withdrawal after 3 weeks prozac online pharmacy uk fucidin without prescription _ _ _ _ _ 200_ р.

Договір здачі в операційну оренду основних засобів

 

Договір здачі в операційну оренду основних засобів

місто (село) _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

Ми, що нижче підписалися, _ _ _ _ _ _ _ _ _, далі — «Орендодавець», в особі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва споживчого товариства, споживспілки)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, постанови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва вищого органу управління або уповноваженого ним органу)

від «_ _» _ _ _ _ _ 200_ р. та доручення від «_ _» _ _ _ _ _ 200_ р. N _ _

з однієї сторони, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(назва юридичної особи)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі Статуту та доручення

від»_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р. N _ та/або громадянин _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі документа, що засвідчує право на підприємницьку діяльність

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(назва, дата, N реєстру)

далі — «Орендар», з другої сторони, уклали цей Договір про операційну оренду основних засобів.

1. Предмет і мета Договору операційної оренди

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в операційну оренду основні засоби _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (назва основних засобів), що знаходиться за адресою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ загальною площею _ _ _ кв. м, склад і вартість яких визначено за даними балансу Орендодавця станом на «_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р., згідно з актом приймання-передачі основних засобів в операційну оренду, що є невід’ємною частиною цього Договору (додаток).

1.2. Основні засоби передаються в операційну оренду для _ _ _ _ _ _ _ _

(вказується, для яких цілей використовуватимуться орендовані основні засоби)

2. Умови передачі та повернення орендованих основних засобів

2.1. Вступ Орендаря у користування орендованими основними засобами настає одночасно з підписанням сторонами Договору та акта приймання-передачі.

2.2. Передача основних засобів в операційну оренду не спричиняє передачу Орендареві права власності на це майно. Власником орендованих основних засобів залишається Орендодавець, а Орендар користується ними протягом терміну оренди, без права суборенди і без права на приватизацію.

2.3. Передача основних засобів в операційну оренду та їх повернення здійснюється за актом приймання-передачі основних засобів в операційну оренду.

2.4. Основні засоби вважаються поверненими Орендодавцю з операційної оренди з часу підписання сторонами акта приймання-передачі основних засобів з операційної оренди. Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованих основних засобів або їх загибель, він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю всі збитки, пов’язані з їх відновленням за кошторисом Орендодавця, а у разі неможливості відновлення — Орендар зобов’язаний відшкодувати вартість аналогічних основних засобів за ринковою ціною на дату складання дефектного акта.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається у розмірі _ _ _ _ _ гривень за місяць з урахуванням ПДВ та щоквартальним перерахунком орендної плати на індекс інфляції за даними Держкомстату України.

3.2. Розмір орендної плати переглядається негайно за вимогою однієї зі сторін у разі зміни податкового законодавства, амортизаційних відрахувань тощо.

3.3. Вартість комунальних та інших послуг (водо-, енерго-, теплопостачання, телефонний, факсимільний, поштовий зв’язок тощо) відшкодовуються щомісяця орендарем у сумі фактичних затрат Орендодавця за цінами і тарифами, що діють, за розрахунком Орендодавця. За згодою Орендодавця Орендар може отримувати зазначені послуги безпосередньо від постачальників.

4. Обов’язки та права сторін

4.1. Орендар зобов’язується:

4.1.1. Використовувати орендовані основні засоби з метою та за умовами, визначеними цим Договором.

4.1.2. Своєчасно, не пізніше «10″ числа поточного місяця, і в повному обсязі сплачувати Орендодавцю орендну плату, а оплату комунальних послуг та інших платежів здійснювати у 3-денний термін після отримання рахунка Орендодавця.

4.1.3. Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт орендованих основних засобів.

Плановий капітальний ремонт здійснюється за домовленістю сторін за додатковою угодою, планом та графіком проведення капітального ремонту, що є невід’ємною частиною цього Договору.

У разі коли необхідність капітального ремонту виникла з вини Орендаря, в тому числі і як результат його господарської діяльності. Орендар зобов’язаний за власні кошти у термін, погоджений з Орендодавцем, виконати капітальний ремонт орендованих основних засобів.

4.1.4. Повернути Орендодавцю орендовані основні засоби в стані, не гіршому від їх стану на момент передачі в оренду з урахуванням зносу у встановлених розмірах.

4.1.5. Суворо дотримуватися правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог на орендованому об’єкті (об’єктах).

4.1.6. Здійснювати охорону орендованих основних засобів.

4.1.7. Здійснювати заходи з їх обслуговування та утримання.

4.1.8. Застрахувати орендовані основні засоби на період операційної оренди на користь Орендодавця в страховій компанії «Укоопгарант».

4.1.9. Дотримуватись режиму роботи Орендодавця та встановленого ним перепусткового режиму, якщо об’єкти оренди знаходяться на території підприємства Орендодавця.

4.2. Орендар має право:

4.2.1. З письмового дозволу Орендодавця та за додатковою угодою за рахунок власних коштів проводити добудову, реконструкцію та поліпшення орендованих основних засобів.

Вартість добудови, дообладнання, реконструкції і поліпшення об’єктів оренди Орендарю не відшкодовується.

4.2.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір операційної оренди або його розірвання.

4.2.3. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця.

4.3. Орендодавець зобов’язується:

4.3.1. Передати Орендареві в операційну оренду основні засоби згідно з актом приймання-передачі основних засобів.

4.4. Орендодавець має право:

4.4.1. Контролювати стан, мету та ефективність використання основних засобів, переданих в операційну оренду, вимагати від Орендаря усунення порушень Договору оренди, своєчасної сплати орендної плати тощо.

4.4.2. Негайно виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір операційної оренди або його розірвання у разі несвоєчасної сплати орендної плати або використання основних засобів на цілі, не обумовлені Договором оренди, недосягнення згоди про збільшення розміру орендної плати, невиконання Орендарем умов Договору оренди тощо.

4.4.3. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.

4.4.4. Орендодавець разом з представником Орендаря має право вільного входу до об’єкта оренди у будь-який час.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором операційної оренди сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України, зокрема:

5.1.2. За порушення терміну перерахування коштів, встановлених в п. 4.1.2, Орендар сплачує пеню у розмірі подвійної ставки Національного банку України від суми боргу за кожний день прострочення.

5.1.3. Відповідальність за порушення інших зобов’язань визначається у встановленому законодавством України порядку.

5.1.4. Орендодавець не несе відповідальності за завдані збитки Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, що знаходяться в приміщенні, або за його межами, стихійного лиха тощо.

6. Термін дії та умови змін або розірвання Договору

6.1. Цей Договір діє з «_ _» _ _ _ _ _ _ _ 200_ р. до «_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р., а в частині обов’язків по розрахунках у разі невиконання їх Орендарем та нанесенні збитків Орендодавцю — до повного проведення розрахунків та відшкодування збитків.

6.2. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням Сторін.

Зміни та доповнення, що вносяться до Договору, розглядаються сторонами протягом одного місяця. Одностороння відмова від виконання Договору та внесення змін не допускається.

6.3. Спори по цьому Договору вирішуються згідно з законодавством України. Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі сторін або за рішенням судових органів у випадках, передбачених законодавством України.

6.4. Дія Договору операційної оренди припиняється внаслідок:

- закінчення терміну його дії;

- загибелі об’єкта оренди;

- дострокового його розірвання;

- банкрутства Орендаря;

- продажу об’єкта оренди;

- невиконання будь-якою стороною умов цього Договору.

6.5. У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення Договору після закінчення його терміну протягом одного місяця він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, що були передбачені Договором.

6.6. Реорганізація Орендодавця не є підставою для змін умов або припинення дії цього Договору.

6.7. Додаткові умови Договору:

6.8. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

6.9. До Договору додається:

- акт приймання-передачі основних засобів в операційну оренду.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін

Орендодавець:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва споживчого товариства,

споживспілки)

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _

Юридична адреса _ _ _ _ _ _

Поточний рахунок N _ _ _ _ _

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ банку

МФО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Код ЗКПО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Орендар:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(назва споживчого товариства,

споживспілки)

Місцезнаходження _ _ _ _ _ _

Юридична адреса _ _ _ _ _ _

Поточний рахунок N _ _ _ _ _

в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ банку

МФО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Код ЗКПО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Дані про орендаря — фізичну особу:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ім’я, по батькові)

паспорт серія _ _  N _ _ _ _ _

виданий _ _ _ _ _ «_ _» 19_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РВВС

ідентифікаційний номер _ _ _ _ _

Від Орендодавця:

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

Від Орендаря:

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

М. П.

М. П.

 

Керівник

 

_ _ _ _ _

(підпис)

 

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

 

Керівник

 

_ _ _ _ _

(підпис)

 

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

Головний бухгалтер

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

Головний бухгалтер

_ _ _ _ _

(підпис)

_ _ _ _ _ _

(прізвище)

 

«_ _» _ _ _ _ _ 200_ р.

Договір купівлі-продажу капітальної будівлі (споруди)

 

Договір купівлі-продажу капітальної будівлі (споруди)

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Продавець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з однієї сторони,

(вказати статут, довіреність, положення тощо)

та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Покупець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з іншої сторони,

(вказати статут, довіреність, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір купівлі-продажу капітальної будівлі (споруди) (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві капітальну будівлю (споруду) загальною площею _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , яка знаходиться за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується «об’єкт»), а Покупець зобов’язується прийняти зазначений об’єкт і сплатити Продавцеві договірну ціну за нього.

1.2. Основні характеристики об’єкта наводяться в технічному паспорті, який виданий _ _ _ _ _ _ _ _ _ і є додатком N 1 до цього Договору.

1.3. Поняття «об’єкт» у цьому Договорі охоплює також будь-які інженерні та інші комунікації, санітарно-технічні системи та іншу інфраструктуру, що забезпечує можливість використання об’єкту за призначенням.

1.4. Продавець зобов’язується передати Покупцеві одночасно з переданням об’єкту усі документи, що стосуються об’єкту та підлягають переданню разом із ним згідно із чинним в Україні законодавством та вимогами, що звичайно ставляться.

1.5. Продавець гарантує, що об’єкт належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.6. Право власності Продавця на об’єкт підтверджується _ _ _ _ _ _ _ _ і зареєстроване _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продавець підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору, зокрема передання об’єкта у власність Покупцеві, не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам, а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Продавця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

1.8. Згідно з актом оцінки майна, який є додатком N 2 до цього Договору, вартість об’єкта становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.9. Договірна ціна об’єкта становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.10. Покупець підтверджує, що безпосередньо перед підписанням цього Договору Покупець оглянув об’єкт і не виявив жодних недоліків, які б перешкоджали використанню об’єкта за призначенням чи могли б вплинути на рішення Покупця щодо придбання об’єкта.

2. ПЕРЕДАННЯ ОБ’ЄКТА

2.1. Передання об’єкта здійснюється Продавцем Покупцю в _ _ _ _ _ _ строк після набрання чинності цим Договором.

2.2. Передання об’єкта Продавцем і прийняття об’єкта Покупцем посвідчуються відповідним актом, який оформлюється у відповідності до чинного в Україні законодавства та згідно із вимогами, що звичайно ставляться.

2.3. Право власності на об’єкт переходить від Продавця до Покупця з моменту державної реєстрації цього Договору.

2.4. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження об’єкта переходить від Продавця до Покупця з моменту державної реєстрації цього Договору.

3. ОПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Покупець зобов’язується сплатити Продавцеві договірну ціну об’єкта протягом _ _ _ _ _ _ _ _ _ з дня державної реєстрації цього Договору.

3.2. Строк, визначений у п. 3.1 цього Договору, може бути продовжений за вимогою Покупця на _ _ _ _ _ _ _, за умови, що Покупцем вже було сплачено Продавцеві більш як _ _ _ % договірної ціни об’єкта.

3.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються через установу банку шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ згідно із правилами, передбаченими чинним в Україні законодавством для безготівкових розрахунків.

3.4. Сторони вправі своє домовленістю змінити форму, вид, порядок розрахунків за цим Договором.

3.5. Покупець зобов’язується невідкладно із урахуванням можливостей миттєвих засобів зв’язку повідомити Продавця про здійснення розрахунків за цим Договором.

3.6. Усі витрати, пов’язані із укладенням цього Договору, покладаються на Покупця.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна Сторона зобов’язується виконувати реально та належно обов’язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій Стороні у виконанні її обов’язків за цим Договором.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, сплатити Продавцеві договірну ціну об’єкта;

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти об’єкт.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець зобов’язаний:

- в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати Покупцю об’єкт;

- у разі потреби всіляко (юридично і фактично) сприяти Покупцю в оформленні прав останнього на земельну ділянку, на якій розміщений об’єкт.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.2. Покупець за прострочення сплати Продавцеві договірної ціни об’єкта за вимогою Продавця зобов’язаний сплатити останньому пеню у розмірі _ _ % від простроченої суми за кожен день прострочення.

7.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

7.4. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

7.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 9.1 цього Договору та визначається часом достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами і скріплюється їх печатками.

10.2. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, які здійснюються у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

10.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.4. На момент укладення цього Договору Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10.5. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

10.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.8. Якщо інше не встановлено чинним в Україні законодавством, додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами, скріплені їх печатками, нотаріально посвідчені і зареєстровані.

10.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у _ _ _ _ _ _ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити сторін

ПРОДАВЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За пРОДАВЦЯ

Керівник _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

М. П.Покупець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За Покупця

Керівник _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

М. П.

Договір купівлі-продажу підприємства

 

Договір купівлі-продажу підприємства

ДОГОВІР

Місто _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року.

Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю «_ _ _ _ «, що знаходиться за адресою _ _ _ _ _ _ _, вул. _ _ _ _ _ _, в особі директора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , який проживає за адресою м. _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _, кв. _ _, діє на підставі Статуту, зареєстрованого _ _ _ _ _ _ _ _ _ та рішення загальних зборів учасників від _ _ _ _ _ 20_ p. (протокол N _ _ _ _ ) (надалі — ПРОДАВЕЦЬ), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_ _ _ _ _ _ _ _ _ «, що знаходиться за адресою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _, в особі генерального директора _ _ _ _ _ _ _ _, який проживає за адресою м. _ _ _ _ _ _, вул. _ _ _ _ _, буд. _ _ _, кв. _ _ , діє на підставі Статуту, зареєстрованого _ _ _ _ _ _ _ (надалі — ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти у власність і оплатити єдиний майновий комплекс, призначений для здійснення підприємницької діяльності з виробництва цегли (надалі у цьому договорі — Підприємство), що знаходиться за адресою м. _ _ _ _ _ _ _ _ _, вул. _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ .

До складу Підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, а саме:

• земельна ділянка, що розташована в м. _ _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _, площею _ _ _ га (надалі — земельна ділянка). Ця земельна ділянка належить ПРОДАВЦЮ на підставі Державного акта на право приватної власності на землю серії _ N _ _ _, виданого виконавчим комітетом _ _ _ _ _ _ _ _ _ міської ради _ _ _ р. на підставі ухвали _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міської ради від _ _ _ _ р. N _ та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за N _ _ кн. _ _ ;

• цегляна будівля адміністративного корпусу нежитловою площею _ _ _ _ (_ _ _ _ _) кв. м по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ у м. _ _ _ _ _ _. Будівля належить ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _ _ _ _ _ _ приватним нотаріусом _ _ _ _ _ міського нотаріального округу _ _ _ _ р. за реєстровим N _ _, зареєстрованого в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки _ _ _ _ _ р. в реєстровій книзі N _ _ _ _ _ за реєстровим N _ _ (витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно N _ _ від _ _ _ _ _ _ p.);

• обладнання та устаткування, перелік яких зазначено в додатку N 1 до цього договору;

• інвентар та сировина, перелік яких зазначено в додатку N 2 до цього договору;

• права вимоги, перелік яких зазначено в додатку N 3 до цього договору.

2. Продаж зазначеного єдиного майнового комплексу вчиняється за ціною _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ ) гривень, в тому числі податок на додану вартість — _ _ _ _ _ _ _ _ гривень. Оплата проводиться у безготівковій формі платіжним дорученням у строк до _ _ _ _ _ _ 200_ р.

3. Інвентаризаційна оцінка будівлі становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N _ _ від _ _ _ _ 20_ p., виданого _ _ _ _ _ _ _ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

Експертна вартість земельної ділянки становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень відповідно до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що розташована за адресою: м. _ _ _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _ , площею _ _ кв. м, від _ _ _ _ p., зробленого експертом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ліцензія Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт серії _ _ від _ _ _ _ _ ) _ _ _ _ _ _, який діє на підставі договору від _ _ _ _ _ _ _ р. (сертифікат N _ _ _ , виданий Державним комітетом України по земельних ресурсах та Міжнародним інститутом бізнесу _ _ _ _ _ _ _ p.).

4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

• не застережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням, зазначене в цьому договорі Підприємство не має;

• від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;

• усі інженерні комунікації Підприємства знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

• до укладення цього договору Підприємство іншим особам не відчужене;

• майно Підприємства під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного Підприємства підтверджується довідками, виданими _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу _ _ _ _ _ _ 20_ p.;

• майно Підприємства як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане;

• щодо Підприємства відсутні судові спори;

• обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо Підприємства немає;

• на день укладення договору відсутні заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку, заборони на передачу в оренду (суборенду) земельної ділянки, права на переважну купівлю у разі її продажу; умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем; умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків; заборони на провадження окремих видів діяльності; заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна; умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги; умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;

• договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на Підприємство.

5. Сторони підтверджують, що:

• вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

• укладення договору відповідає їх інтересам;

• волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

• умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

• договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

6. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу Підприємства. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

7. Право власності на придбане Підприємство у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (м. _ _ _ _ _ _ _, вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _ _).

8. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується звільнити будівлю та територію Підприємства від майна, яке не входить до складу Підприємства, передати Підприємство ПОКУПЦЕВІ до _ _ _ _ _ _ _ 20_ р. (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ року).

Передача Підприємства ПРОДАВЦЕМ і прийняття Підприємства ПОКУПЦЕМ відбувається за актом прийому-передачі, який підписується сторонами у двох примірниках.

Одночасно з передачею Підприємства ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний передати технічну документацію на обладнання, будівлю.

9. До моменту фактичної передачі Підприємства ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за його збереження в належному стані.

10. Невід’ємними додатками до цього договору є:

• додаток N 1 — перелік обладнання та устаткування;

• додаток N 2 — перелік інвентарю та сировини;

• додаток N 3 — перелік прав вимоги.

11. Витрати, пов’язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

12. Правові наслідки приховування реальної вартості Підприємства, зміст ст. ст. 191, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України сторонам роз’яснено.

13. У разі прострочення платежу ПОКУПЕЦЬ зобов’язується сплатити ПРОДАВЦЕВІ пеню у розмірі 0,5 % за кожний день прострочення. Якщо прострочення триває понад _ _ _ днів, ПРОДАВЕЦЬ вправі вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

14. Цей договір складений в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , а інший — видається ПОКУПЦЕВІ.

Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ _ _ _ _ _ _ _ _

(відбиток печатки)

ПОКУПЕЦЬ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(відбиток печатки)

Місто _ _ _ _ _ _ _ _ , «_ _» _ _ _ _ _ _ року.

Цей договір посвідчено мною, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність Товариства з обмеженою відповідальністю «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _» і Товариства з обмеженою відповідальністю «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » і повноваження їх представників, належність гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ відчужуваної будівлі та земельної ділянки перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації у _ _ _ _ _ _ державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.

Зареєстровано в реєстрі за N _ _ _ _

Стягнуто плату _ _ _ _ _ _

Приватний нотаріус _ _ _ _ _ _ _

Договір купівлі-продажу частки квартири

 

Договір купівлі-продажу частки квартири

ДОГОВІР

Місто _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі _ _ _ _ року.

Ми, що нижче підписалися: гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, проживаю в м. _ _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, буд. _ _ _, кв. _ _ _ (надалі — ПРОДАВЕЦЬ) та гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, проживаю в м. _ _ _ _ _ _ _ по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ _, кв._ _ _ (надалі — ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ передав, а ПОКУПЕЦЬ прийняв у власність _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ частку) квартири _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) в будинку N _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) по вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ у м. _ _ _ _ _ _ (надалі у цьому договорі — частка квартири).

Квартира, _ _ _ частка якої відчужується, складається з _ _ _ _ житлових кімнат, житловою площею _ _ кв. м, та кухні. Загальна площа квартири _ _ кв. м.

Ця _ _ _ частка квартири належить ПРОДАВЦЕВІ на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу _ _ _ _ _ _ р. за реєстровим N _ _ _ _ , зареєстрованого в _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки _ _ _ _ _ _ _ р. в реєстровій книзі N _ _ _ _ за реєстровим N _ _ _ _.

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N _ _ _ від _ _ _ _ _ _ _ 200_ р., виданого _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки, співвласниками квартири, частка якої продається за цим договором, є _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , якому належить _ _ _ частка квартири, і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , якій належить _ _ _ частка квартири.

2. Продаж _ _ _ частки квартири вчиняється за ціною _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень. Ця сума повністю сплачена ПОКУПЦЕМ готівкою і отримана ПРОДАВЦЕМ особисто до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної жодних претензій щодо проведення розрахунків.

3. Інвентаризаційна оцінка квартири становить _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N _ _ _ від _ _ _ _ _ _ _200_ р., виданого _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

За розрахунками, зробленими у цьому ж витягу, вартість відчужуваної _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) частки квартири становить _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) гривень.

4. Квартира, _ _ _ якої продається, оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до підписання цього договору. Істотних недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, тобто для проживання, під час огляду квартири не виявлено.

5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

- незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі частини квартири, немає;

- від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;

- усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в квартирі, знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

- інші співвласники від переважного права придбання частки у спільній частковій власності відмовилися, що підтверджується їх особистими заявами, які зберігаються у справах нотаріуса;

- між співвласниками не укладався договір про порядок володіння та користування спільним майном відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності;

- частка, що відчужується, в натурі не виділена;

- до укладення цього договору частка квартири іншим особам не відчужена;

- частка, що відчужується, під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної частки квартири підтверджується довідкою, виданою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.;

- частка квартири як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

- щодо частки квартири відсутні судові спори;

- самовільних переобладнань у квартирі немає;

- внаслідок продажу частки квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний утримувати за законом чи договором;

- частка квартири не надана в користування наймачам (орендарям);

- обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо частки квартири немає;

- квартира не належить до пам’яток історії та культури;

- будинок, в якому знаходиться квартира, не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;

- договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на частку квартири.

Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу частки квартири, пред’явить до ПОКУПЦЯ позов про її витребування, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі. ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

6. Сторони підтверджують, що:

- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

- укладення договору відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

- чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.

7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу частки квартири. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

8. Право власності на придбану частку квартири у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (м. _ _ _ _ _ _ , вул. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , буд. _ _ _ ).

9. ПОКУПЕЦЬ зобов’язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до _ _ _ _ _ _ _ _ _ обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки. У разі невиконання ПОКУПЦЕМ цього обов’язку в обумовлений строк ПРОДАВЕЦЬ не відповідає за неможливість державної реєстрації договору, що виникла внаслідок прострочення ПОКУПЦЯ.

10. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується сплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації, звільнити квартиру від особистих речей і передати її ПОКУПЦЕВІ до _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р. (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі _ _ _ _ _ _ року). ПРОДАВЕЦЬ вправі передати квартиру ПОКУПЦЕВІ до настання обумовленого строку.

Обов’язок ПРОДАВЦЯ передати частку квартири ПОКУПЦЕВІ вважається виконаним у момент передачі ПОКУПЦЕВІ (його уповноваженому представнику) ключів від квартири та допоміжних приміщень.

11. До моменту фактичної передачі частки квартири ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її фізичного стану, обладнання та невід’ємних конструктивних елементів квартири. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду ПОКУПЦЕМ. У разі невиконання цього обов’язку ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується відшкодувати завдану шкоду.

12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому частки квартири.

13. Витрати, пов’язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

14. Правові наслідки приховування реальної вартості квартири, зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз’яснено.

15. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ він зобов’язаний відшкодувати завдані ПОКУПЦЕВІ збитки.

16. Цей договір складений в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , а інший видається ПОКУПЦЕВІ. ПОКУПЦЕВІ передається також технічний паспорт на квартиру.

Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ _ _ _ _ _ _ _ _

ПОКУПЕЦЬ _ _ _ _ _ _ _ _

Місто _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дві тисячі _ _ _ _ _ року.

Цей договір посвідчений мною, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , приватним нотаріусом _ _ _ _ _ _ _ _ _ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність гр. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ частки відчужуваної квартири перевірено.

Цей договір підлягає реєстрації у _ _ _ _ _ _ _ _ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.

Зареєстровано в реєстрі за N _ _ _ _ _

Стягнуто плату _ _ _ _ _

Приватний нотаріус _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами

 

Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати найменування сторони)

що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » (надалі іменується «Продавець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Покупець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

на підставі Протоколу Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » від «_ _» _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р., у якому усі учасники названого товариства одноголосно дали згоду на відступлення частки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ та вступ до Товариства з обмеженою відповідальністю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Покупця,

уклали цей Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов’язується передати Покупцеві свою частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування товариства з обмеженою відповідальністю)

(надалі іменується «ТОВ»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити названу частку.

1.2. Відомості про ТОВ:

1.2.1. Найменування: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2.2. Зареєстровано: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(ким, коли)

1.2.3. Свідоцтво про реєстрацію: серія _ _ _ _ _ _ N _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2.4. Статутний капітал: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.2.5. Місцезнаходження: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.3. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі ТОВ (надалі іменується «частка»):

1.3.1. Розмір вкладу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.3.2. Склад вкладу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.3.3. Дата внесення вкладу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.3.4. Документ про вклад: свідоцтво про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ N _ _ _ _ від «_ _» _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

1.3.5. Розмір частки на момент укладення цього Договору у відповідності до балансу ТОВ за _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ складає _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

1.4. Покупець підтверджує, що він є належним чином повідомлений про характер діяльності та про фінансовий стан справ ТОВ на момент укладення цього Договору.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

2.1. Покупець після підписання цього Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім’я свідоцтва про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ, яке повинно бути оформлено у відповідності до Статуту ТОВ.

2.2. Відступлення частки за цим Договором є чинним і Покупець вважається повноправним учасником ТОВ з моменту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. За відступлення частки Покупець зобов’язується сплатити Продавцю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Строк оплати за цим Договором складає _ _ _ _ _ _ _ _ з моменту _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4.2. Порядок оплати: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.3. Форма розрахунків: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4.4. Вид розрахунків: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4.5. Покупець повинен повідомити Продавця про здійснення платежу в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ з моменту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

5.1. За настання обставин, зазначених в п. 2.2 цього Договору, мають місце наступні юридично значимі наслідки:

- всі права і обов’язки Продавця як учасника ТОВ переходять до Покупця;

- Продавець втрачає усі права та обов’язки, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ, а Покупець набуває відповідних прав та обов’язків;

- Покупець стає новим учасником ТОВ і в повному обсязі набуває правосуб’єктності, що випливає із цього.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у _ _ _ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За пРОДАВЦЯ

Керівник _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _/

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За Покупця

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ /

м. п.

Договір купівлі-продажу ноу-хау

 

Договір купівлі-продажу ноу-хау

м. _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Продавець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, з однієї сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Покупець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір купівлі-продажу ноу-хау (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає Покупцеві виключні права на ноу-хау, а Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується прийняти та оплатити названі виключні права на ноу-хау.

1.2 Під терміном «ноу-хау» у цьому Договорі слід розуміти сукупність технічної, технологічної, виробничої, комерційної та іншої інформації, що складає секрет виробництва продукції, визначеної у додатку N 1 до цього Договору (надалі іменується «продукція»), і оформлена у вигляді відповідної технічної документації, а також сукупність відповідних навичок та виробничого досвіду, які є необхідними для виробництва названої продукції.

1.3. Ноу-хау, належне Продавцеві, становить його комерційну таємницю і є секретним у тому розумінні, що до нього немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, воно в цілому чи в певній формі та сукупності його складових є невідомим та не є легкодоступним для осіб, що звичайно мають справу із виробництвом продукції та суміжними йому сферами, а тому має дійсну та потенційну комерційну цінність для Продавця, зокрема в силу його невідомості третім особам, і є предметом вжиття з боку Продавця адекватних заходів щодо збереження його секретності.

1.4. Продавець підтверджує, що він має виключне право на використання ноу-хау, виключне право дозволяти його використання іншим особам, а також виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню та (або) іншому використанню цього ноу-хау, а також вправі розпоряджатися на свій розсуд визначеними вище правами.

1.5. Окрім основних обов’язків Продавця, що визначені у п. 1.1 цього Договору, Продавець також зобов’язується забезпечити навчання персоналу Покупця з питань найбільш ефективного використання ноу-хау у відповідності до умов, що визначені у додатку N 3 до цього Договору, а також всіляко сприяти провадженню ноу-хау у виробничій діяльності Покупця.

1.6. Продавець протягом _ _ _ _ _ _ _ з моменту набрання чинності цим Договором зобов’язується не розголошувати повністю або частково без попередньої прямої письмової згоди на це Покупця зміст ноу-хау третім особам та вживати усіх можливих заходів щодо забезпечення режиму комерційної таємниці щодо ноу-хау, не надавати іншим особам прямої чи опосередкованої можливості використовувати ноу-хау, а також без згоди на те Покупця не розголошувати та не допускати розголошення іншої конфіденційної інформації, під якою, зокрема, розуміється зміст цього Договору.

2. ЗМІСТ НОУ-ХАУ ТА ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2.1. Основний зміст ноу-хау міститься у технологічній та іншій документації, що визначена у додатку N 2 до цього Договору і яка має бути викладена _ _ _ _ _ _ мовою із дотриманням усіх вимог, що звичайно ставляться до такої документації (надалі іменується «документація»).

2.2. Продавець за цим Договором передає Покупцеві всі належні Продавцеві виключні права на ноу-хау, зокрема (але не обмежуючись) виключне право на використання ноу-хау, виключне право дозволяти його використання іншим особам, а також виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню та (або) іншому використанню цього ноу-хау, а також виключне право розпоряджатися на свій розсуд визначеними вище правами.

2.3. З моменту передання виключних прав від Продавця до Покупця останній набуває виключне право на виробництво продукції.

2.4. З моменту передання виключних прав від Продавця до Покупця будь-які права Продавця на ноу-хау та будь-які права, пов’язані із ноу-хау (зокрема, право на виробництво продукції), припиняються.

3. ПЕРЕДАННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ НА НОУ-ХАУ

3.1. Виключні права на ноу-хау передаються від Продавця Покупцеві через _ _ _ _ _ _ після набрання чинності цим Договором.

3.2. Передання виключних прав на ноу-хау від Продавця до Покупця оформлюється актом приймання-передачі ноу-хау, який оформляється у відповідності до чинного в Україні законодавства та згідно із вимогами, що звичайно ставляться.

3.3. Виключні права на ноу-хау вважаються переданими Покупцеві з моменту належного оформлення Сторонами акта приймання-передачі ноу-хау.

3.4. В момент оформлення Сторонами акта приймання-передачі ноу-хау Продавець передає Покупцеві визначену у цьому Договорі документацію, про що обов’язково зазначається у названому акті.

4. ОПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. За передання виключних прав на ноу-хау та виконання Продавцем обов’язків, визначених у п. 1.5 цього Договору, Покупець зобов’язується сплатити Продавцеві наступну винагороду: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4.2. Оплата за цим Договором здійснюється:

- протягом _ _ _ _ _ _ _ з дня набрання чинності цим Договором у розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ (авансовий платіж);

- протягом _ _ _ _ _ _ _ _ _ з дня підписання Сторонами акта приймання-передачі ноу-хау у розмірі _ _ _ _ _ _ _ (основний платіж).

4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються через установу банку шляхом переказу відповідних грошових коштів на поточний рахунок Продавця згідно із правилами, передбаченими чинним в Україні законодавством для безготівкових розрахунків.

4.4. Сторони вправі своє домовленістю змінити порядок, форму та способи здійснення розрахунків за цим Договором.

4.5. Покупець зобов’язується невідкладно з урахуванням можливостей миттєвих засобів зв’язку повідомити Продавця про здійснення розрахунків за цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. Продавець за порушення обов’язку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, за вимогою Покупця зобов’язаний сплатити останньому неустойку у розмірі _ _ _ _ _ _ _ .

5.3. Покупець за порушення обов’язку, визначеного у п. 4.2 цього Договору, за вимогою Продавця зобов’язаний сплатити останньому пеню у розмірі _ _ _% від простроченої суми за кожен день прострочення.

5.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

5.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду), у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

5.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 7.1 цього Договору, та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. На момент укладення цього Договору Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Місцезнаходження і реквізити сторін

Продавець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За продавця

Керівник _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /

М. П.

Покупець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За Покупця

Керівник _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _/

М. П.

Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту

 

Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Продавець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Покупець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона»)

уклали цей Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Продавець зобов’язується передати Покупцю у власність товар відповідно до специфікації N _ _ від «_ _» _ _ _ _ _ _ р., що є невід’ємною частиною цього Договору (надалі іменується «товар»), а Покупець зобов’язується прийняти й оплатити такий товар.

1.2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов’язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

1.3. Товар повинен бути переданий Покупцю в строк _ _ _ днів з моменту набрання чинності цим Договором.

1.4. Товар передається Продавцем Покупцю в місці: _ _ _ _ _ _ _ _ _ . За домовленістю Сторін у додаткових умовах може бути передбачено, що Покупець компенсує транспортні витрати Продавця.

2. РОЗРАХУНКИ МІЖ СТОРОНАМИ

2.1. Сторони відповідно до цього Договору здійснюють взаємні розрахунки щодо суми Договору, яка включає ціну товару, відсотки за право користування комерційним кредитом, а також відшкодування понесених Продавцем витрат.

2.2. Ціна товару, що поставляється за цим Договором, зміні не підлягає і визначається по кожній позиції номенклатури у специфікації N _ _ від «_ _» _ _ _ _ _ _ р., що є невід’ємною частиною цього Договору. Загальна ціна товару, що поставляється, складає _ _ _ _ _ _ _ _ грн., ПДВ _ _ _ _ _ _ _ _ грн., усього з ПДВ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

2.3. Покупець зобов’язується оплатити шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця ціну товару у строк _ _ банківських днів з дати поставки товару. Оплата, зроблена протягом зазначеного терміну, вважається своєчасною. При здійсненні своєчасної оплати поставленого товару відсотки за право користування комерційним кредитом не стягуються.

2.4. При здійсненні оплати після строку, визначеного у п. 2.3 цього Договору, така оплата вважається відстроченою. При відстрочені оплати за цим Договором з Покупця стягуються відсотки за право користування комерційним кредитом у розмірі _ _ % несплаченої суми за кожний день відстрочення, але не більше _ _ _ _ _ _ грн. за _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.5. Покупець може частково відмовитися від оплати з пред’явленням мотивованої відмови в _ _ -денний строк у наступному порядку:

а) при недопоставці товару — пропорційно недопоставленому товару;

б) при надходженні некомплектного, неякісного товару — у сумі _ _ _ _ _ _ _ _ _;

в) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний:

а) упакувати товар, забезпечити його схоронність при транспортуванні і передати його в стані, обумовленому цим Договором;

б) оформити необхідну документацію: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

в) передати Покупцю документацію: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

г) протягом _ _ _ днів за обґрунтованою вимогою Покупця допоставити товар чи замінити неприйнятий товар;

д) поставити товар, вільний від будь-яких прав і посягань третіх осіб.

3.2. Продавець несе всі додаткові витрати, пов’язані з упакуванням і доставкою товарів до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.3. Продавець має право:

а) на одержання відповідно до цього Договору відшкодування понесених витрат, ціни товарів і відсотків за комерційний кредит;

б) на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями Покупця.

3.4. Покупець зобов’язаний:

а) прийняти й оплатити товар і додаткові послуги Продавця відповідно до цього Договору;

б) оплатити Продавцю наступні його витрати: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

в) нести ризик випадкової загибелі і псування майна з моменту: _ _ _ _ _ _;

г) прийняти відповідну документацію: _ _ _ _ _ _ _;

д) при одержанні товару, що не відповідає цьому Договору, скласти акт у наступному порядку:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

е) відшкодувати Продавцю збитки у випадку односторонньої відмови від власних зобов’язань.

3.5. Покупець має право:

а) на одержання товару відповідно до цього Договору;

б) на одержання відшкодування збитків і неустойки у випадку порушення Продавцем цього Договору;

в) у випадку передачі Продавцем товару гіршої якості, ніж це обумовлено в Договорі, незалежно від причин погіршення товару — на компенсацію збитків пропорційно зменшенню ціни товару.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. За прострочення виконання своїх обов’язків Сторони сплачують неустойку (пеню, штраф) в наступних розмірах:

а) щодо передачі коштів — _ _ _ _ % від не переданої у строк суми за кожний день прострочення;

б) щодо передачі майна — _ _ _ _ % від вартості непереданого в строк майна;

в) щодо передання документації — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ за кожний день прострочення.

4.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.4. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

5.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

5.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

5.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов’язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

5.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

5.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

5.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

5.6. Якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов’язку, визначеного у п. 5.4 цього Договору.

5.7. Якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _ _ _ _ _ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв’язку письмової заяви про це іншій Стороні.

5.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

5.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим estrace cream estradiol acima de 900 estrace 3 times a day. buy estrace uk . estradiol cypionate for sale estrace o.5 estradiol 17b levels best price estrace cream Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. На момент укладення цього Договору Продавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За Продавця

Керівник _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /

м. п.Покупець

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За Покупця

Керівник _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /

м. п.

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

 

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

м. _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати державу)

(надалі іменується «Продавець»), в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством України (надалі іменується «Покупець»), в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»)

уклали цей Договір міжнародної купівлі-продажу товарів (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти у власність від Продавця на умовах CIP _ _ _ _ _ (згідно з Правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2000 р.) товари (надалі іменуються «товари») відповідно до специфікацій (надалі іменуються «специфікації»), які є додатками до цього Договору.

1.2. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовчим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.

1.3. Продавець та Покупець відповідно підтверджують, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов для Продавця і Покупця не суперечить нормам чинного в Україні законодавства, а для Продавця також – нормам законодавства країни місця знаходження останнього, у відповідності до яких здійснюється господарська або інша діяльність Сторін, а також відповідно підтверджують те, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів чи інших локальних актів Сторін.

1.4. Страхування товарів здійснюється Продавцем в порядку, строки та на умовах, передбачених додатком N _ _ до цього Договору.

1.5. Місцем передання товарів Продавцем відповідному перевізнику є: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.6. Місцем отримання товарів Покупцем від перевізника є: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.7. Строки вчинення передбачених пп. 1.5 та 1.6 цього Договору дій передбачені у відповідних специфікаціях.

1.8. Вид транспорту, що застосовується для перевезення товарів від Продавця Покупцеві: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.9. Сторонами погоджено наступний порядок митного оформлення товарів, розподіл взаємних обов’язків щодо забезпечення такого оформлення: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.10. Про виконання передбаченої п. 1.5 дії Продавець має повідомити Покупця в строк _ _ _ _ _ _ шляхом_ _ _ _ _ _ _ _.

1.11. Перелік товаросупровідних документів, порядок та строки їх передання однією Стороною іншій визначені в додатку N _ _ до цього Договору.

2. ЦІНА ТОВАРІВ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Ціни на товари визначаються у доларах США (USD) із урахуванням умов CIP _ _ _ _ _ .

2.2. Загальна сума Договору встановлюється відповідно до специфікацій і становить _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) доларів США.

3. СТРОКИ І ДАТА ПОСТАВКИ

3.1. Товари повинні передаватися Покупцеві у строки, вказані у специфікаціях. Датою відвантаження вважається дата штемпеля у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ накладній. Датою поставки товару є дата прибуття товару на адресу Покупця. Товари поставляються завчасно погодженими партіями.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

4.1. Якість товарів повинна відповідати вимогам, зазначеним у специфікаціях, та узгодженим Покупцем і Продавцем стандартам і технічним умовам та підтверджуватися сертифікатами якості, виданими компетентними органами і заводом-виготовлювачем.

5. УПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

5.1. Упакування, в якому відвантажуються товари, повинно забезпечувати, за умови належного поводження, цілісність товарів при транспортуванні. На кожне місце Продавцем наноситься таке маркування: найменування Продавця, номер Договору, номер місця, вага брутто та нетто, номер серії та інші реквізити, завчасно повідомлені Покупцем Продавцеві.

6. УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Платежі за товари, мають бути здійснені у доларах США з безвідкличного документарного акредитива, відкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком - кореспондентом Уповноваженого банку і авізованого через Уповноважений банк.

6.1.1. Уповноваженим банком є _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

6.2. Якщо акредитив буде відкритий банком, який не є кореспондентом Уповноваженого банку, Покупець зобов’язується забезпечити підтвердження акредитива банком-кореспондентом Уповноваженого банку.

6.3. Акредитив, що відкривається відповідно до цього Договору, підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів у редакції 1993 року, опублікованим Міжнародною торговельною палатою за N 500.

6.4. Акредитив має бути відкритий протягом/не пізніше _ _ днів від дати повідомлення Продавцем про те, що товар підготовлено до відвантаження, строком дії до _ _ _ _ , на загальну суму Договору.

6.5. Якщо з вини Покупця або його банку відкриття акредитива буде затримано, Продавець має право відмовити у відвантаженні товару або цей розірвати Договір шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ .

6.6. Платежі за акредитивом будуть здійснюватися в Уповноваженому банку проти подання Продавцем таких документів:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

6.7. Документи повинні бути подані Продавцем до Уповноваженого банку не пізніше/протягом _ _ _ _ днів від дати відвантаження товару.

6.8. Усі витрати, пов’язані з відкриттям, авізуванням, підтвердженням, продовженням строку, зміною умов та виконанням акредитиву, сплачує Покупець.

6.9. Якщо умови відкритого акредитива не відповідатимуть умовам цього Договору, Покупець за свій рахунок за дорученням Продавця має забезпечити внесення необхідних змін до умов акредитива в строк _ _ _ _ _ _ _ _ .

7. ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ

7.1. Порядок, строки та умови приймання та передання товарів за цим Договором передбачені в додатку N _ _ до цього Договору.

8. ПРЕТЕНЗІЇ

8.1. Претензії можуть бути заявлені щодо якості — у разі невідповідності якості товарів передбаченим цим Договором вимогам, щодо кількості — у випадку невідповідності кількості товарів транспортним документам за вагою та кількістю місць. Покупець має право заявити Продавцеві претензію протягом 60 днів від _ _ _ _ _ _ _ _, яку Продавець розглядає протягом 30 днів та дає відповідь по шляхом _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _. Документом, який підтверджує невідповідність якості товару передбаченим цим Договором вимогам або кількості товару документам про відвантаження, Сторони визнають акт, складений за участю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ торгово-промислової палати.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

11. АРБІТРАЖ

11.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в Міжнародному комерційному Арбітражі при Торговельно-промисловій палаті України. Мова арбітражу — українська. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право України.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

12.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 12.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

12.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

12.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

12.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов’язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

12.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

12.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

12.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 12.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

12.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

12.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

12.6. Якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов’язку, визначеного у п. 12.4 цього Договору.

12.7. Якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом _ _ _ _ _ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв’язку письмової заяви про це іншій Стороні.

12.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 12.6 та 12.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

12.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 12.6 та 12.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що пов’язані із визначенням прав та обов’язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв’язку із цим Договором, регламентуються цим Договором та матеріальним правом, що є чинним в Україні, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Усі інші правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, але не визначені у п. 14.1 цього Договору, регулюються у відповідності до п. 14.1 цього Договору, якщо інше прямо не передбачене застосовними до цього Договору імперативними правовими нормами.

14.3. Сторони виключають застосування до цього Договору Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року у повному обсязі.

14.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

14.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

14.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

14.10. Цей Договір має переклад англійською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін. У разі розбіжностей між українським та англійським текстами цього Договору, перевага відається україномовному варіантові.

 

Місцезнаходження і реквізити сторін

ПРОДАВЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За пРОДАВЦЯ

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _/

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За Покупця

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _/

м. п.

Договір міни транспортного засобу

 

Договір міни транспортного засобу

Місто _ _ _ _ _ _ _ _ 19_ р._ _ _ _ _ місяця _ _ _ _ дня.

Ми, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(громадянин, серія і номер особистого паспорта, коли

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

і ким виданий; підприємство, установа, організація; довірена

особа, серія і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

номер особистого паспорта, коли і ким виданий; адреса помешкання,

розташування)

і _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(громадянин, серія і номер особистого паспорта, коли

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

і ким виданий; підприємство, установа, організація; довірена

особа, серія і

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

номер особистого паспорта, коли і ким виданий; адреса помешкання,

розташування)

 

уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(громадянин, підприємство, установа, організація)

 

обмінює належний йому (їй) транспортний засіб (автомобіль, мото-

цикл, причеп, номерний агрегат) марки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дер-

жавний номер _ _ _ _ _ _ _ _ , рік випуску заводом _ _ _ _ _ _ _,

N двигуна_ _ _ _ _, N шасі _ _ _ _ _ , N кузова (рами) _ _ _ _ _,

серія N _ _ _ _ _ _ _ _ _ реєстраційного документа, виданого

ДАІ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, «_ _»_ _ _ _ _ 19_ _ р. на (автомобіль,

(найменування ДАІ)

 

мотоцикл, причеп, номерний агрегат) марки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

державний номер _ _ _ _ _ _ _ , рік випуску заводом _ _ _ _ _ _,

N двигуна_ _ _ _ _, N шасі _ _ _ _ _, N кузова (рами) _ _ _ _ _ ,

серія N _ _ _ _ _ _ _ _ _ реєстраційного документа, виданого

ДАІ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, «_ «_ _ _ _ _19_ _ р.

(найменування ДАІ)

 

2. Вказані транспортні засоби нікому не продані, не подаро-

вані, не закладені, не знаходяться під арештом, судового спору

щодо них не ведеться.

3. Один примірник даного договору зберігається в РЕП ДАІ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ і по одному примірнику одержані сторонами, які

(найменування)

їх обміняли.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ім’я та по бать- (прізвище, ім’я та по батькові,

кові підпис догов.сторін) підпис догов. сторін)

 

4. Вказані у договорі дані перевірені _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ініціали працівника РЕП ДАІ)

і відповідають поданим документам.

 

5. Збір за оформлення (переоформлення) автотранспортних за-

собів сплачено по квитанції N _ _ _ від «_ _» _ _ _ _ _ 19_ _ р.

у розмірі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ карбованців.

(прописом)

 

Начальник РЕП ДАІ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Місце печатки (назва РЕП)

РЕП ДАІ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ініціали, підпис, дата)

 

Примітка. Кількість примірників договору встановлюється у залеж-

ності від їх необхідності.

Договір міни

 

Договір міни

м. _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Сторона 1″) в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Сторона 2″) в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір міни (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона 1 зобов’язується передати у власність Стороні 2 такий товар _ _ _ _ _ _ (надалі іменується «товар 1″), а Сторона 2 зобов’язується передати у власність Стороні 1 такий товар _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується «товар 2″).

1.2. Беручи участь у цьому Договорі, кожна із Сторін є продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона одержує взамін.

1.3. Якість товарів, які підлягають обміну за цим Договором, має відповідати:

товару 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )

товару 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )

1.4. Сторони гарантують, що товари, які підлягають обміну за цим Договором, належать їм на праві власності (товар 1 – Стороні 1; товар 2 – Стороні 2), не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ 1

2.1. Сторона 1 зобов’язується передати Стороні 2 товар 1, а саме:

2.1.1. Найменування товару 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.1.2. Виготовлювач товару 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.1.3. Місцезнаходження товару 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.1.4. Документи, що передаються із товаром 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.1.5. Одиниця виміру кількості товару 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2.1.6. Підтвердження якості: сертифікат відповідності.

2.1.7. Гарантійний строк: _ _ з моменту виготовлення.

2.1.8. Строк передання товару 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2.1.9. Ціна за одиницю товару 1: _ _ грн. за 1 кг, що в еквіваленті дорівнює _ _ доларів США.

2.1.10. Загальна ціна товару 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.1.11. Місце передання товару Стороні 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.1.12. Тара, пакування товару 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2.1.13. Маркування товару 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ 2

3.1. Сторона 2 зобов’язується передати Стороні 1 товар 2, а саме:

3.1.1. Найменування товару 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.1.2. Виготовлювач товару 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.1.3. Місцезнаходження товару 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.1.4. Документи, що передаються із товаром 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.1.5. Одиниця виміру кількості товару 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.1.6. Підтвердження якості: сертифікат відповідності.

3.1.7. Гарантійний строк: _ _ з моменту виготовлення.

3.1.8. Строк передання товару 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.1.9. Ціна за одиницю товару 2: _ _ грн. за 1 кг, що в еквіваленті дорівнює _ _ доларів США.

3.1.10. Загальна ціна товару 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.1.11. Місце передання товару Стороні 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.1.12. Тара, пакування товару 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.1.13. Маркування товару 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Документи на товар передаються Сторонами у визначених цим Договором місцях передання товару 1 та товару 2 одночасно з передання відповідного товару.

4.2. Перехід права власності на товар 1 та товар 2 відбувається в момент передання відповідного товару.

4.3. Товар має бути затарений і упакований Сторонами таким чином, щоб виключити пошкодження (псування) та знищення його на період до приймання товару відповідною Стороною.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

5.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

5.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За сторону 1

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ /

м. п.

СТОРОНА 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За сторону 2

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ /

м. п.

Договір на виконання науково-дослідних робіт

 

Договір на виконання науково-дослідних робіт

м. _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ _ _ _ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Замовник») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з однієї сторони,

та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Виконавець») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з іншої сторони,

уклали цей Договір на виконання науково-дослідних робіт (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник дає завдання, а Виконавець за плату зобов’язується провести за завданням Замовника такі наукові дослідження (надалі іменуються «дослідження»): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до наукових досліджень та їх тематика: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(зміст вимог або назва, номер, дата документа,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

в якому вони викладені)

1.3. Результатами наукових досліджень за цим Договором cruz verde farmacias coupon team atarax shipping kaufen 5 reasonable cheap Hydroxyzine є: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.4. Загальний строк передання результатів наукових досліджень Виконавцем Замовнику за цим Договором становить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.5. Зміст і строки виконання основних етапів наукових досліджень визначаються календарним планом, який міститься в додатку N _ _ до цього Договору.

1.6. Приймання і оцінка результатів наукових досліджень за цим Договором здійснюється відповідно до таких вимог _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Використання результатів наукових досліджень за цим Договором здійснюється Замовником шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(вказати, яким чином, будуть використані результати досліджень за цим Договором)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.8. Виконавець не вправі будь-яким чином використовувати результати наукових досліджень в своїх інтересах та на свою користь, а так само не вправі передавати результати наукових досліджень третім особам.

2. ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДОГОВОРОМ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За проведення наукових досліджень за цим Договором Замовник поетапно перераховує на поточний рахунок Виконавця відповідні грошові кошти у розмірах та у строки, визначені у _ _ _ _ _ _ _, що є додатком до цього Договору.

2.2. Оплата провадиться шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2.3. Проведення розрахунків між Сторонами здійснюються у встановленому відповідним чинним законодавством порядку.

3. ПОРЯДОК ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТОРОНАМИ

3.1. Замовник дає Виконавцеві технічне завдання на проведення наукових досліджень та погоджує з Виконавцем програму наукових досліджень, передає Виконавцеві інформацію:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.2. Передання оформленої в установлених в додатку N _ _ до цього Договору порядку, строки та обсязі, документації по окремих етапах проведення наукових досліджень здійснюється Виконавцем шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.3. По закінченні проведення наукових досліджень за цим Договором Виконавець передає Замовнику, окрім передбачених цим Договором результатів досліджень, акт здавання-приймання результатів наукових досліджень з додаванням до нього: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.4. Замовник зобов’язаний в строк до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

затвердити передбачений в п. 3.3 цього Договору акт здавання-приймання результатів наукових досліджень, а у випадку наявності зауважень щодо наданих результатів наукових досліджень Замовник зобов’язаний діяти в порядку, передбаченому в додатку N _ _ до цього Договору.

3.5. У випадку дострокового проведення Виконавцем наукових досліджень Замовник зобов’язаний достроково прийняти і оплатити результати наукових досліджень.

3.6. Якщо у ході проведення наукових досліджень виявиться неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від Виконавця, Виконавець вправі припинити такі дослідження, повідомивши про це Замовника в _ _ _ _ _ _ -дений строк після припинення досліджень. В цьому випадку Замовник зобов’язаний оплатити ті наукові дослідження, що були проведені до виявлення неможливості отримати передбачені цим Договором результати наукових досліджень, але не вище відповідної частини ціни наукових досліджень, визначеної цим Договором.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Виконавець та Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За виконавця

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ /

м. п.

ЗАМОВНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

За ЗАМОВНИКА

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ /

м. п.

Договір підряду на виконання проектно-пошукових робіт

 

Договір підряду на виконання проектно-пошукових робіт

м. _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, далі — Замовник,

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(посада та П. І. Б.)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , з однієї сторони, і

(положення, статуту)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , далі — Підрядник,

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(посада та П. І. Б.)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(положення, статуту)

з другої сторони, уклали цей Договір підряду на виконання проектно-пошукових робіт (далі — Договір) про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов’язання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати зазначені в пункті 1.2 Договору роботи, а Замовник зобов’язується прийняти результат таких робіт (проектну та/або технічну документацію) і сплатити Підрядникові вартість виконаних робіт.

1.2. Об’єкт проектно-пошукових робіт:

розробка проектної документації: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

розробка технічної документації: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;

виконання пошукових робіт: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Обов’язки Замовника:

• надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об’єкта, визначеного в п. 1.2 Договору, у строк не пізніше _ _ календарних днів після набуття чинності Договором;

• сплатити Підрядникові встановлену ціну згідно з розділом 3 Договору;

• використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від Підрядника, лише для цілей, встановлених Договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди Підрядника;

• надавати послуги Підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених Договором;

• брати участь разом з Підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

• відшкодувати Підрядникові додаткові витрати, пов’язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від Підрядника;

• у разі пред’явлення до Замовника позову іншою особою у зв’язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт залучити Підрядника до участі у справі.

2.2. Замовник має право:

• здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт;

• до початку виконання проектних робіт вносити зміни щодо вимог і характеристик об’єкта, визначеного в п. 1.2 Договору.

2.3. Підрядник зобов’язаний:

• виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з Договором;

• забезпечити якість проектних робіт _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

(згідно з вимогами Замовника, зазначеними в додатку N _ до цього Договору/згідно з вимогами, що звичайно ставляться)

• погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником, а в разі необхідності — також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

• передати Замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;

• не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;

• гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за Договором проектно-кошторисної документації.

2.4. Підрядник має право:

• отримати оплату за виконані проектні роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

• залучати до виконання частини проектних робіт третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації) на умовах субпідряду.

3. Порядок виконання робіт

3.1. Підрядник приступає до виконання проектних робіт за Договором не пізніше _ календарних днів з моменту отримання від Замовника вихідних даних, необхідних характеристик та іншої інформації щодо об’єкта, визначеного в п.1.1 Договору.

3.2. Замовник має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проектних робіт Підрядником.

3.3. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Підрядник має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації. Відповідальність перед Замовником за виконання ними взятих на себе зобов’язань несе Підрядник.

3.4. Кінцевий термін виконання проектних робіт за Договором: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

3.5. Підрядник зобов’язується не пізніше _ _ _ календарних днів після настання кінцевого терміну, визначеного в п. 2.5 Договору, передати Замовникові результати виконаних проектних робіт та скласти й підписати зі свого боку акт приймання-передачі.

3.6. При відсутності зауважень Замовник зобов’язується підписати акт приймання-передачі протягом _ _ _ днів.

3.7. У разі виявлення істотних недоліків у результатах виконаних проектних робіт Замовник має право вимагати від Підрядника усунення таких недоліків у _ _ _ — денний термін і лише після цього у _ _ _ — денний термін підписати акт приймання-передачі.

3.8. До істотних недоліків, визначених у п. 2.8 цього Договору, належать:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4. Розмір і порядок оплати

4.1. За виконання проектних робіт Замовник сплачує Підряднику _ _ _ _ грн. не пізніше _ _ _ днів з моменту підписання акта приймання-передачі.

4.2. У ході виконання проектних робіт Сторони можуть домовитися про часткову оплату вже виконаних робіт.

4.3. Підрядник _ _ _ _ _ _ _ _ статус(у) платника податку на прибуток

(має, не має)

підприємств на загальних умовах.

5. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

5.1. За порушення терміну виконання робіт, встановленого пунктом 3.5 Договору, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі _ _ % від суми договору за кожний день прострочення.

5.2. За невиконання обов’язку щодо складання та підписання акта приймання-передачі (п. 3.6 Договору) Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі _ _ % від суми договору.

5.3. За невиконання обов’язку щодо підписання акта приймання-передачі (п. п. 3.7, 3.8 Договору) Замовник сплачує Підряднику штраф у розмірі _ _ % від суми Договору.

5.4. За кожний день прострочення оплати за виконані проектні роботи (п. 4.1 Договору) Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі _ _ % від суми заборгованості за кожний день прострочення.

5.5. Усі спори, пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

6. Інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання.

6.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.

6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.3. Зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.4. Договір може бути розірваний за згодою Сторін. У разі невиконання однією Стороною своїх обов’язків за Договором інша Сторона має право вимагати розірвання Договору в судовому порядку у випадках, передбачених законодавством.

6.5. Правовідносини між сторонами, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

6.6. Договір складений українською мовою, на _ _ _ сторінках у _ _ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Замовник:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис)

М. П.Підрядник:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(підпис)

М. П.

Договір про виконання разової роботи

 

Договір про виконання разової роботи

м. _ _ _ _ _ _ _                                                   »_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Замовник») в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вказати прізвище, ім’я та по батькові сторони)

що проживає за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується «Підрядник»), з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір про виконання разової роботи (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовник в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, дає завдання Підрядникові щодо виконання, а Підрядник бере на себе зобов’язання виконати на свій ризик наступну разову роботу:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(характер і вид роботи)

строком до _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(надалі іменується «робота»).

1.2. Робота має відповідати таким вимогам щодо якості: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.3. Замовник зобов’язаний забезпечити Підрядника усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим Договором, а саме: _ _ _ _ _ _ _ (надалі іменується «матеріал»), шляхом _ _ _ _ _ _ в строк _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1.4. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

1.5. Норми витрат матеріалу, строки повернення його залишків та основних відходів визначені в додатку N _ _ до цього Договору.

1.6. Ціна роботи становить _ _ _ _ _ _ _ _. Ціна роботи включає відшкодування витрат Підрядника та плату за виконану ним роботу.

1.7. Замовник сприяє Підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсягах та в порядку, встановлених додатком N _ _ до цього Договору.

2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

2.1. У межах строку, визначеного у п. 1.1 цього Договору, Підрядник зобов’язується завершити виконання роботи і подати Замовникові для підписання Акт здавання-приймання виконаної роботи та наступну документацію: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, а Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконану роботу і в разі відсутності допущених у роботі відступів від умов цього Договору або інших недоліків підписати Акт здавання-приймання виконаної роботи в 10-денний строк з дня подання йому Підрядником названого документа.

3. ОПЛАТА РОБОТИ

3.1. За виконану роботу Замовник сплачує Підрядникові _ _ _ _ _ _ _ _ ціну роботи, тобто _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн. шляхом _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.2. Оплата здійснюється не пізніше _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ з дня підписання Акта здавання-приймання виконаної роботи.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. Замовник несе таку відповідальність за цим Договором:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4.3. Підрядник несе таку відповідальність за цим Договором:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Замовника.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Замовника.

6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Замовника.

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Підписи

За ЗАМОВНИКА

Керівник _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ /

М. П.

ПІДРЯДНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

сторін

ПІДРЯДНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ /

Договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

 

Договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

м. Черкаси

_ _ _ _ _ _ 200_ р.

Черкаська обласна державна адміністрація (далі — Замовник) в особі заступника голови облдержадміністрації Рибака Анатолія Миколайовича, що діє на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від _ _ _ _ _ N _ _ _ , з однієї сторони,

та _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування юридичної або фізичної особи)

(далі — Перевізник) в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(найменування документа, що дає право на укладення договору: статут, положення,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи тощо)

з іншої сторони (далі — сторони), відповідно до протоколу конкурсного комітету облдержадміністрації з підготовки та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території району, але не виходять за межі території області, а також на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування від _ _ _ _ N _ _ _ уклали договір на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (далі — договір) про таке:

I. Предмет договору

Замовник надає Перевізникові право на перевезення пасажирів на автобусному маршруті(ах) загального користування, оборотному рейсі(ах)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(вид (приміський, міжміський внутрішньообласний), номер, назва маршруту(ів), назва, номер рейсу(ів), назви

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

автостанцій (автовокзалів), з яких здійснюється відправлення автобусів у прямому і зворотному напрямках,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

зупинки, передбачені розкладом руху, назва населених пунктів, через які пролягає маршрут(и), рейс(и).

а Перевізник бере на себе зобов’язання надавати транспортні послуги населенню на умовах, передбачених чинним законодавством та цим договором.

II. Обов’язки сторін

Перевізник зобов’язаний:

2.1. Забезпечити дотримання персоналом, який залучається до виконання цього договору, вимог законодавства про автомобільний транспорт.

2.2. Забезпечувати проведення контролю за станом здоров’я водіїв.

2.3. Мати паспорт маршруту.

2.4. Ознайомити водія з паспортом маршруту, перед поїздкою забезпечити його схемою маршруту, розкладом руху, таблицею вартості проїзду, дорожнім листом, книгою обліку розрахункових операцій, дозволом на перевезення та реєстраційними документами на транспортний засіб.

2.5. Утримувати автомобільні транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання на автовокзали (автостанції), зупинки, передбачені розкладом руху, для посадки пасажирів та відправлення.

2.6. Забезпечити пасажирам безпечну, зручну поїздку і збереження та доставку багажу згідно з договором перевезення.

2.7. Забезпечити проїзд пасажирів до місця призначення за маршрутом без додаткових витрат пасажирів у разі припинення поїздки через технічну несправність автомобільного транспортного засобу.

2.8. Здійснювати збір виручки за тарифами, не вище затверджених в установленому порядку, та видавати пасажирам квитки за встановленою формою.

2.9. Запропонувати пасажиру додаткові послуги.

2.10. Організувати попередній продаж квитків.

2.11. Компенсувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну пасажира.

2.12. Здійснювати обов’язкове страхування пасажирів і багажу згідно із законодавством.

Замовник зобов’язаний:

2.13. Затвердити маршрут(ти) та розклад руху.

2.14. Повідомляти Перевізника про зміни в нормативно-правових актах у сфері регулювання пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

2.15. Розглядати звернення, пропозиції, зауваження Перевізника щодо організації перевезень пасажирів та виконання умов договору.

2.16. Здійснювати контроль за виконанням Перевізником умов договору.

2.17. Організовувати проведення контролю за дотриманням Перевізником Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та інших відповідних актів законодавства України.

III. Права сторін

Перевізник має право:

3.1. Відміняти рейси своїх автомобільних транспортних засобів через обставини, які він не міг передбачити і яким не міг запобігти, повернувши пасажирам кошти, сплачені ними за перевезення.

3.2. Обмежувати або припиняти перевезення у разі настання стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації.

3.3. Зазначити у квитку стан багажу, що має ознаки пошкодження, або відмовитись від його перевезення у разі заперечення пасажира щодо такого зазначення. У разі коли багаж прийнято перевізником без відмітки вважається, що він був прийнятий в належному стані та належній упаковці.

Замовник має право:

3.4. Аналізувати стан перевезень на маршрутах та виконання Перевізником умов договору.

3.5. Вимагати належного виконання Перевізником умов договору та негайного усунення допущених порушень з боку останнього.

3.6. Брати участь у врегулюванні спірних питань, пов’язаних з скаргами юридичних чи фізичних осіб на роботу Перевізника, якщо це впливатиме на подальше здійснення перевезень за цим договором.

IV. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору відповідно до чинного законодавства України.

V. Інші умови

5.1. Сторони договору не можуть передоручати виконання своїх обов’язків іншим особам.

5.2. Договір може бути достроково розірвано у разі невиконання однією із сторін своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавством. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів.

5.3. Спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

VI. Термін дії договору

6.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами.

6.2. Термін дії договору встановлюється на _ _ _ _ роки і діє до «_ _» _ _ _ _ _ _ 200_ р.

VII. Юридичні адреси сторін

ЗАМОВНИК

18000, м. Черкаси,

бульвар Шевченка,185,

Черкаська обласна державна

адміністрація

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посада, прізвище, ініціали особи, уповноваженої

укладати договір)

ПЕРЕВІЗНИК

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(посада, прізвище, ініціали особи, уповноваженої

укладати договір)

М. П.

М. П.

«_ _»_ _ _ _ _ _ 200_ р.

«_ _»_ _ _ _ _ _ 200_ р.

(Черкаська обласна державна адміністрація

Розпорядження від 12.03.2003 р. N 131

«Про організацію перевезень пасажирів

на автобусних маршрутах загального користування,

замовником на яких є облдержадміністрація»)

 

 

Наши партнеры:
  • 10